پژوهش های سلولی و ملکولی, دوره (26), شماره (4), سال (2013-4) , صفحات (572-586)

عنوان : ( بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن )

نویسندگان: امین میرشمسی کاخکی , احمدرضا بهرامی , فرج اله شهریاری احمدی , جولی گری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هورمون گیاهی اتیلن طیف گسترده ای از فرایندهای گیاهی را نظیر رشد، جوانه زنی بذور، گلدهی، ریزش اندامها، تشکیل ریشه های جانبی، توسعه بافت برگ، رسیدگی میوه و پیری بافت برگ بعد از لقاح را تنظیم می کند. پیری بافت گل یکی از فرایندهای تکاملی است که اتیلن در آن نقش کلیدی بازی می کند. افزایش کلیماکتریک مقادیر درون زاد اتیلن در گلها، یک نقش تنظیمی در حوادث متعاقب منجر به مرگ در برخی بافتهای زایشی دارا می باشد. تغییر در پاسخدهی به اتیلن در حین تکوین گیاه، عمدتا با تغییر در مسیر انتقال پیام میانجی گری می گردد، که بخش اصلی مجموعه حوادث منجر به پیری بافت زایشی را شامل می شود. موتاسیون غیر کارکردی EIN2 عدم حساسیت به اتیلن را در مطالعات اخیر نشان داده که این امر بیانگر نقش ضروری EIN2 در مسیر انتقال پیام اتیلن است. از آنجایی که EIN2 به عنوان یک تنظیم کننده مثبت نقشی محوری در مسیر انتقال پیام اتیلن ایفا می کند، در مطالعه حاضر الگوی بیان این ژن در بافتهای رویشی و زایشی گیاه اطلسی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز بیان ژن نشان داد که رونوشتهای EIN2 در بافتهای مختلف گیاهی حضور داشته، و بیشترین سطح بیان ژن در خامه+کلاله و تخمدان قابل مشاهده است. همچنین آنالیز بیان ژن با هدف بررسی نقش فاکتورهایی مانند گرده افشانی، قندها، اسید آبسیزیک، ACC در مسیر بیوسنتز و انتقال پیام اتیلن در اطلسی انجام شد. نتایج نشان داد که قند گلوکز یک نقش مهم در تنظیم فرایند پیری مرتبط با اتیلن در بافت گل بازی می کند. در مجموع نتایج نشان دهنده این واقعیت است که EIN2 در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک در حین تکوین گیاه نقش اساسی داشته و با برخی تنظیم کننده های رشد نظیر ABA دارای اثرات متقابل می باشد.

کلمات کلیدی

, EIN2, اتیلن, پیری بافت گل, گرده افشانی , مسیر انتقال پیام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044113,
author = {میرشمسی کاخکی, امین and بهرامی, احمدرضا and شهریاری احمدی, فرج اله and جولی گری},
title = {بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن},
journal = {پژوهش های سلولی و ملکولی},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {April},
issn = {2383-2738},
pages = {572--586},
numpages = {14},
keywords = {EIN2، اتیلن، پیری بافت گل، گرده افشانی ، مسیر انتقال پیام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی بیان ژن EIN2 در گیاه اطلسی (Petunia*hybrida) و مطالعه نقش تنظیم کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A بهرامی, احمدرضا
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A جولی گری
%J پژوهش های سلولی و ملکولی
%@ 2383-2738
%D 2013

[Download]