زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15

عنوان : ( تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , حلیمه خسروی مشیزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش و پرورش متغیری است که میتواند به عنوان مکانیزمی مهم در جهت غلبه بر موانع مشارکت زنان در بازارکارعمل کند. این متغیر در ایران بیش از همه عوامل تحت تأثیر سیاستهای جمعیتی قرار میگیرد و به طور مؤثری بر شکل اشتغال زنان تأثیر میگذارد. مطالعهی حاضر با توجه به دیدگاه برابر اما متفاوت در نظام آموزشی به تحلیل نقش سواد بر میزان مشارکت اقتصادی زنان روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمان پرداخته است. روش - تحقیق، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری شامل 1071 نفر از زنان 11 94 سالهی متأهل و دارای فرزند است. - حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 107 نفر تعیین شد. روش نمونهگیری، ترکیبی از روشهای غربالگری، تخمین شخصی، احتمالی طبقه بندی شده و سیستماتیک است. تکنیک گردآوری دادهها، پرسشنامه ساختاریافته است. نتایج تحقیق حاکی از تفاوت معنادار بین سطح سواد و مشارکت اقتصادی زنان روستایی در بخشهای کشاورزی و غیر کشاورزی، است. به گونه ای که اکثریت زنان روستایی شاغل در بخش کشاورزی، از سطح سواد ابتدایی برخوردارند، اما اکثریت زنان شاغل در بخش های غیرکشاورزی از سطح سواد بالاتری ) دوره راهنمایی ( برخوردار هستند. یافتهها از نتایج تحقیقات پیشین مبنی بر اینکه سطح آموزش تنها بر میزان مشارکت اقتصادی زنان دارای سطح سواد متوسط و پایینتر اثر مثبت دارد ورابطهی معکوس بین تحصیلات و مشارکت زنان در بخش کشاورزی حمایت میکند

کلمات کلیدی

, سطح سواد, زنان روستایی _ میزان مشارکت اقتصادی , بخش مرکزی شهرستان کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044115,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and خسروی مشیزی, حلیمه},
title = {تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی},
booktitle = {زن وتوسعه پایدار روستایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سطح سواد- زنان روستایی _ میزان مشارکت اقتصادی - بخش مرکزی شهرستان کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل نقش سواد برمشارکت اتصادی زنان روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A خسروی مشیزی, حلیمه
%J زن وتوسعه پایدار روستایی
%D 2014

[Download]