زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15

عنوان : ( زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه) )

نویسندگان: حدیث کامرانی فر , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با به وجود آمدن شرایط جدید اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،اوقات فراغت به عنوان یکی از محورهای مهم زندگی مطرح شده است و کیفین گذراندن آن اهمیت بیشتری یافته است که بررسی اثرات و پیامدهای ناشی از گذراندن اوقات فراغت زنان و گردشگری روستایی یکی از موضوعات مهم مورد توجه جغرافیدان ها است،که در زندگی همه ی انسانها در کنار کار و فعالیت های روزانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است واوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن در زمان بیکاری است.نظر به ارزش والای زن در جامعه و با توجه به اینکه زنان روستایی بخش قابل توجهی از وقت و انرژی خود صرف فعالیتهایی می کنند که در محاسبات تولید و درآمد ملی نادیده گرفته می شود.اوقات فراغت یکی از راههایی است که کمک می کند تا زنان ضمن شرکت در فعالیت های فراغتی،وظایف مادری و شهروندی خود را بهتر نسبت به جامعه انجام دهند.در این پژوهش برای بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت زنان روستایی و نقش گردشگری روستایی در مناطق روستایی دهستان طرقبه در گذراندن اوقات فراغت زنان روستایی شاخص ها و عوامل گوناگونی بررسی شده است که در روستاهای مورد مطالعه در محیطExcel میانگین شاخص ها و نظرات اهالی محلی محاسبه شد و برای تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است که براساس آزمون تی تک نمونه ای شاخص شغل و نوع کار با 30.736 بیشترین تاثیر را در گذاراندن اوقات فراغت زنان روستایی در رابطه با گردشگری داشته است و شاخص سن با 11.857 کمترین تاثیر را گذارندن اوقات فراغت زنان روستایی در رابطه با گردشگری داشته است.

کلمات کلیدی

, اوقات فراغت, زنان روستایی , گردشگری, دهستان طرقبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044118,
author = {کامرانی فر, حدیث and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه)},
booktitle = {زن وتوسعه پایدار روستایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اوقات فراغت، زنان روستایی ، گردشگری، دهستان طرقبه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زنان ، الگوی گذران اوقات فراغت و گردشگری روستایی ( مطالعه موردی مناطق روستایی دهستان طرقبه)
%A کامرانی فر, حدیث
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J زن وتوسعه پایدار روستایی
%D 2014

[Download]