فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (14), سال (2015-3) , صفحات (61-68)

عنوان : ( کنترل دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده )

نویسندگان: , انوشیروان فرشیدیان فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه دقیق و بررسی‌های تجربی از پاسخ دینامیکی سیستم چرخدنده، بروز پدیده‌های غیرخطی دوشاخه‌شدگی و آشوب را در برخی از پارامترهای سیستم، نشان داده است. رفتار آشوبناک به صورت رفتار غیرعادی و پیش‌بینی ناپذیر در پاسخ سیستم شناخته شده که همواره به عنوان یک پدیده نامطلوب در ارتعاشات سیستم چرخدنده‌ای مطرح شده است. لذا در طراحی یک سیستم چرخدنده‌ای آرام و بهینه،کنترل و یا حذف این رفتارها حائز اهمیت می‌باشد. هدف این پژوهش، طراحی و بررسی یک سیستم چرخدنده‌ای به منظور کنترل و تعدیل رفتار آشوبناک سیستم می‌باشد. یک مدل دینامیکی از سیستم غیرخطی چرخدنده‌ای با درنظر گرفتن برخی از پارامترهای موثر در ارتعاشات سیستم‌ از قبیل خطای انتقال استاتیکی و لقی دندانه‌های درگیر، استخراج می‌گردد. ایده اصلاح و یا حذف رفتار آشوبی از طریق اعمال و کنترل یک نیروی تحریک بر چرخدنده راننده، محقق می‌شود. فضای پارامتری مجاز برای انتخاب نیروی کنترلی مورد نظر بر اساس آنالیز تحلیلی ملنیکوف تعیین می‌گردد. به منظور بررسی صحت نتایج تحلیلی و همچنین ارزیابی عملکرد سیستم کنترلی مطرح شده در مهار و حذف آشوب در ارتعاشات چرخدنده، شبیه‌سازی عددی سیستم شامل نمودارهای دوشاخه-شدگی، پاسخ زمانی و همچنین نمودار صفحه- فاز سیستم، ارائه می‌شوند.

کلمات کلیدی

ارتعاشات غیرخطی؛ چرخدنده؛ کنترل آشوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044119,
author = {, and فرشیدیان فر, انوشیروان},
title = {کنترل دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {14},
month = {March},
issn = {****-0011},
pages = {61--68},
numpages = {7},
keywords = {ارتعاشات غیرخطی؛ چرخدنده؛ کنترل آشوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کنترل دوشاخه‌شدگی و آشوب در سیستم انتقال چرخدنده
%A ,
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]