اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2007-8) , صفحات (165-183)

عنوان : ( کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی )

نویسندگان: سید محمد فهیمی فرد , ماشاءالله سالارپور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه الگوی جدید استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبیِ (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته ی آتیِ قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی ARIMA- به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره ی 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده های پیش بینی شده ی بخش آزمون ساختارهای طراحی شده ی الگوی ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده ی بخش خارج از نمونه ی الگوی ARIMA از مطابقت بیش تری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطی ANFIS در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، کاراتر است.

کلمات کلیدی

, الگوی استنتاجی, تطبیقی فازی, عصبی, الگوی خودبرازش میانگین متحرک انباشته, پیش بینی, قیمت محصولات کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044120,
author = {سید محمد فهیمی فرد and ماشاءالله سالارپور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-5524},
pages = {165--183},
numpages = {18},
keywords = {الگوی استنتاجی، تطبیقی فازی، عصبی، الگوی خودبرازش میانگین متحرک انباشته، پیش بینی، قیمت محصولات کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوی ANFIS در مقایسه با الگوی اقتصادسنجیِ ARIMA در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی
%A سید محمد فهیمی فرد
%A ماشاءالله سالارپور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2007

[Download]