دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (20), شماره (1), سال (2010-5) , صفحات (11-22)

عنوان : ( برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازی )

نویسندگان: مهری راعی جدیدی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمطالعه حاضر مدل برنامه ریزی آرمانی فازی (FGP) جهت تخصیص بهینه زمین-های کشاورزی منطقه کشک سرای شهرستان مرند، استان آذربایجان شرقی مورد استفاده قرار گرفت. در مدل سازی، اهداف زارع شامل بهره برداری از کل زمین قابل کشت، منابع تولیدی، سطوح تولید محصولات مختلف و کل سود مورد انتظار به صورت فازی بیان شد. آرمان های مورد نظر در 16 سناریو در قالب تک هدفه، ترکیبی و الویت بندی تهیه و تدوین گردید. نتایج نشان داد که در مقایسه با وضع موجود، از بین سناریوهای تک هدفه و ترکیبی، سناریو حداقل کردن هزینه ها (سناریو2)، بهترین سناریو است. در ساختار اولویت بندی، سناریوی 10 به ترتیب با اولویت حداکثرسازی سود، حداقل سازی هزینه ها، اهداف تولیدی با توجه به حداقل سازی هزینه ها و تحقق اهداف تولیدی و سناریوی 13 به ترتیب با اولویت حداکثرسازی سود، تحقق اهداف منابع تولیدی، حداقل سازی هزینه ها و تحقق اهداف تولیدی، کم ترین فاصله اقلیدسی را نشان داده و اهداف فازی مورد نظر را تامین کردند. افزون بر آن، در اکثر سناریوها گندم دیم وآبی و جو دیم بیش-ترین و جو آبی کم ترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص دادند. با توجه به این یافته ها، کشاورزان می توانند با تخصیص مجدد منابع، به اهداف مورد نظر خود بهتر دست یابند.

کلمات کلیدی

, الگوی بهینه کشت, برنامه ریزی چند هدفه فازی, منطقه کشکسرای مرند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044121,
author = {مهری راعی جدیدی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازی},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2010},
volume = {20},
number = {1},
month = {May},
issn = {2476-4310},
pages = {11--22},
numpages = {11},
keywords = {الگوی بهینه کشت، برنامه ریزی چند هدفه فازی، منطقه کشکسرای مرند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی زراعی با استفاده ازمدل برنامه ریزی چند هدفه فازی
%A مهری راعی جدیدی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2010

[Download]