اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (3), سال (2009-11) , صفحات (91-106)

عنوان : ( معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان )

نویسندگان: عصمت مجرد , احمد علی کهخا , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، کارایی فنی واحدهای مرغداری منطقه ی سیستان با استفاده از راه کار ناپارامتریک تصادفی تعیین شد. برای محاسبه ی کارایی از 41 واحد فعال مرغداری در سال 1384، آمار و اطلاعات مربوطه جمع آوری شد. در مطالعه های پیشین تحلیل کارایی فنی واحد های تولیدی به دو روش تابع تولید مرز تصادفی[1] و تحلیل پوششی داده ها[2] مد نظر بود. در این مطالعه، با ترکیب این دو روش در چارچوبی واحد، کارایی فنی واحد های مرغداری تخمین زده شد. نتایج نشان داد که اغلب واحد های مرغداری از لحاظ فنی کارا بوده و میانگین کارایی واحد های مورد مطالعه 94 درصد می باشد. افزون بر آن، 48 درصد از واحد های مورد مطالعه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس، 43 درصد دارای بازده افزایشی نسبت به مقیاس و 7 درصد از واحد های مورد مطالعه دارای بازده کاهشی نسبت به مقیاس می باشند. با توجه به یافته های مطالعه، افزایش بهره وری نهاده ها و اعمال سیاست های حمایتی مناسب در خصوص بازار نهاده و محصول برای افزایش تولید و به بود کارایی فنی مورد تاکید است.

کلمات کلیدی

, روش ناپارامتریک تصادفی, کارایی فنی, مرغداری, سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044122,
author = {عصمت مجرد and احمد علی کهخا and صبوحی صابونی, محمود},
title = {معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {91--106},
numpages = {15},
keywords = {روش ناپارامتریک تصادفی، کارایی فنی، مرغداری، سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی راه کار ناپارامتریک تصادفی در تخمین کارایی فنی: مطالعه ی موردی واحد های مرغداری در منطقه ی سیستان
%A عصمت مجرد
%A احمد علی کهخا
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]