اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (17), شماره (67), سال (2009-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل )

نویسندگان: علیرضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نان کالایی است که درالگوی مصرفی تمام خانوارهای ایرانی وجود دارد و ضایعات آن باعث هدر رفتن قابل ملاحظه منابع ملی می شود. دراین مطالعه میزان ضایعات نان تافتون در شهرستان زابل و عوامل مؤثر بر آن بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه از طریق تکمیل 200 پرسشنامه در منطقه سیستان در سال 1385 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میزان ضایعات نان در شهرستان زابل 14 % مصرف روزانه برای هر خانوار است. همچنین ضایعات نان با تعداد نان خریداری شده در روز رابطه مستقیم و با تعداد دفعات مراجعه به نانوایی و ساعات صرف شده برای خرید نان در روز و سن همسر، رابطه غیرمستقیم نشان داد . افزون بر این،نانهای محلی نسبت به نانهای نانوایی ضایعات کمتری داشته است. یافته های مطالعه نشان داد بهبود کیفی آرد تحویلی به نانواییها و همچنین افزایش ساعت کار نانوایی ها به منظور امکان عرضه نان تازه در تمام طول روز و در نتیجه افزایش تعداد دفعات مراجعه افراد به نانوایی، راهکارهایی مؤثر به شمار می آیند.

کلمات کلیدی

, ضایعات, نان, روستا, شهر, نان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044124,
author = {علیرضا کرباسی and صبوحی صابونی, محمود and فاطمه رستگاری پور},
title = {بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {17},
number = {67},
month = {December},
issn = {1022-4211},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {ضایعات، نان، روستا، شهر، نان محلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل
%A علیرضا کرباسی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A فاطمه رستگاری پور
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2009

[Download]