اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی )

نویسندگان: علیرضا حدادیان , مسعود منظمی برهانی , ابراهیم رحیمی , امید شبان برون ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رقابت گسترده موجود در بازار، شرکت ها را ناگریز از بکارگیری استراتژی هایی جهت رویارویی با این رقابت نموده است. محققین کمی پژوهش های خود را به استراتژی های تاثیر گذار بر عملکرد سازمانی در حوزه صنعت اختصاص داده اند، تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان تأثیر استراتژی تمرکز و استراتژی تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیت های تکنولوژی، انجام شده است. برای رسیدن به این هدف از طرح تحقیق کمی و پرسش نامه استفاده گردیده است. جامعه این پژوهش را مدیران صنایع استان خراسان رضوی تشکیل می دهند، از طریق فرمول کوکران با حجم جامعه نامعلوم 97 مدیر انتخاب و پرسش نامه تحقیق در اختیار آن ها قرار گرفت، نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین تأثیر استراتژی تمرکز و استراتژی تمایز با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیت های تکنولوژی بر عملکرد وجود دارد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: استراتژی تمرکز, استراتژی تمایز, قابلیت های بازاریابی, قابلیت های تکنولوژی, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044138,
author = {حدادیان, علیرضا and منظمی برهانی, مسعود and رحیمی, ابراهیم and شبان برون, امید},
title = {بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: استراتژی تمرکز، استراتژی تمایز، قابلیت های بازاریابی، قابلیت های تکنولوژی، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر استراتژی های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت های بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی
%A حدادیان, علیرضا
%A منظمی برهانی, مسعود
%A رحیمی, ابراهیم
%A شبان برون, امید
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]