اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی , 2014-06-21

عنوان : ( تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , نرجس محمدی کلاته میر اسماعیل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده به عنوان کوچکترین نهاد جامعه به شمار می رود. افراد در خانواده متولد و به رشد تعالی می رسند.اعضای خانواده با یکدیگر رابطه خویشاوندی دارند .دختر پسر با ازدواج کردن نقش ها و وظایف جدید محول شده از سوی جامعه را می پذیرند . ورود اولین فرزند به خانواده نقش ها و وظایف جدیدی را به اعضای خانواده محول می کند . اعضای یک خانواده برای برطرف نمودن خواسته ها و نیاز های خود با یکدیگر روابط مستمر و بیشتر از نوع عاطفی دارند.کاهش روابط میان اعضای خانواده باعث می شود فرد برای فرار از تنهای اوقات خود را با رسانه ها پر کند، در این پژوهش بررسی تاثیر کاهش روابط میان اعضای خانواده بر مدت زمان تماشای شبکه های غربی در بین دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد در زمستان 2931 صورت پذیرفته است.جامعه آماری تمامی دانشجویان دانشکده ادبیات هستند که با توجه به فرمول کوکران 251 نفر پاسخگو به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند.جمع آوری اطلاعات با روش پیمایشی می باشد .همچنین گردآوری داده ها با ابزار پرسشنامه و تجزیه صورت پذیرفته است نتایج این تحقیق نشان می دهد کاهش روابط عاطفی و اجباری میان اعضای spss تحلیل آن با نرم افزار خانواده موجب افزایش زمان استفاده از شبکه های ماهواره ای می شود اما روابط اقتصادی بر زمان استفاده از شبکه های ماهواره ای تاثیر مثبت داشته است. همچنین افراد به طور میانگین یک ساعت 74 دقیقه در روز شبکه های غربی را تماشا می کنند این بدیهی است تماشای شبکه های غربی با خود ارزش ها و افکارات جدید را در غالب سبک زندگی جدید غربی را به صورت نامحسوس تحمیل مخاطبان می کنند .نتایج این تحیقیق نشان می دهد کاهش روابط اعضای خانواده زنگ خطری است برای جامعه که با آگاه نمودن مخاطبان از اثرات منفی که شبکه ها ی غربی به همراه خود دارند می توانیم مانع رشد شبکه های غربی در زندگی افراد باشیم .

کلمات کلیدی

, روابط اعضای خانواده , شبکه های غربی, مشهد, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044141,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and نرجس محمدی کلاته میر اسماعیل},
title = {تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی},
year = {2014},
location = {رشت, ايران},
keywords = {روابط اعضای خانواده ، شبکه های غربی، مشهد، دانشجویان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روابط اجتماعی میان اعضای خانواده بر تماشای شبکه های غربی در میان دانشجویان شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A نرجس محمدی کلاته میر اسماعیل
%J اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
%D 2014

[Download]