اقتصاد کشاورزی, دوره (3), شماره (1), سال (2009-5) , صفحات (33-51)

عنوان : ( تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگاری پور , احمدعلی کهخا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، مدیریت آب سد طرق با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با استفاده از پارامترهای بازه ای و تحت شرایط عدم حتمیت (نبود حتمیت) مورد بررسی قرار گرفت. این مدل از ترکیب دو مدل برنامه ریزی فازی و پارامترهای بازه ای در چارچوب بهینه سازی تصادفی دومرحله ای تشکیل شده است. به کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرآیند بهینه سازی و استفاده از پارامترهای بازه ای افزون بر کاربرد احتمالات در شرایط عدم حتمیت از مزیت های این تکنیک نسبت به سایر تکنیک های بهینه سازی است. افزون بر آن، مدل IFTSP [1]آلترناتیوهای تصمیم گیری تحت مقادیر مختلف کم بود آب را ارایه می کند. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای مشهد و برای سال های 67 تا 85 جمع آوری شد. نتایج نشان داد سود بخش شهری نسبت به تغییرات تخصیص آب حساس تر است. هم چنین در 16،0 درصد حالت ها (احتمال وقوع سال تر)، هیچ مصرف کننده ای دچار کم بود آب نخواهد شد. در 66،0 درصد موارد مصرف کننده ی شهری و در 18،0 درصد موارد (احتمال وقوع سال خشک) هر دو مصرف کننده دچار کم بود آب خواهند شد. سرانجام اگر مدیر سیستم به صورت محافظه کارانه عمل کند، در آینده کم بود آب کم تری رخ خواهد داد. ارایه ی راه کارهایی برای رویارویی با این بحران ضروری به نظر می رسد

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی تصادفی, روش فازی, پارامترهای بازه ای, عدم حتمیت, نبود حتمیت, سد طرق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044145,
author = {صبوحی صابونی, محمود and فاطمه رستگاری پور and احمدعلی کهخا},
title = {تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-5524},
pages = {33--51},
numpages = {18},
keywords = {برنامه ریزی تصادفی، روش فازی، پارامترهای بازه ای، عدم حتمیت، نبود حتمیت، سد طرق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه ی آب سد طرق بین مصارف شهری و کشاورزی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با پارامترهای بازه ای در شرایط عدم حتمیت
%A صبوحی صابونی, محمود
%A فاطمه رستگاری پور
%A احمدعلی کهخا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]