تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (77-90)

عنوان : ( اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران )

نویسندگان: فاطمه علیجانی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ساختار بازارهای گوشت گاو و گوساله ی داخلی با استفاده از معادله های همزمان با روش سازمان صنعتی تجربی نو بررسی شد . داده های مطالعه مربوط به دوره ی (1385-1350) بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه ی بازار استفاده شده است . نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه ، قدرت بازار و اثر کارایی هزینه در تولید و توزیع گوشت در داخل کشور ، به ترتیب 114/0و 523/0- است . در واقع ، تولید کنندگان دارای قدرت بازار نبوده و نمی توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاهها ی تولیدی دارای کارایی هزینه بوده وایجاد منفعت می کنند.

کلمات کلیدی

, قدرت بازار , گوشت قرمز , شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044147,
author = {فاطمه علیجانی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-6407},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {قدرت بازار ، گوشت قرمز ، شاخص هرفیندال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی تولید و توزیع گوشت گاو و گوساله در ایران
%A فاطمه علیجانی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2009

[Download]