علوم آب و خاک, دوره (13), شماره (48), سال (2009-8) , صفحات (404-413)

عنوان : ( تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , فاطمه رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه حاضر، برنامه ریزی فاز ی خاکستری بر ای تعیین الگو ی کشت در بخش مرکز ی شهرستان قوچان استفاده شد . داده های مورد نیاز از مرکز تحقیقات آلماجق برای سال زراعی ٨٦ جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که سطح ز یر کشت فعلی گندم آبی، جو آبی و یونجه بیشتر از حد بالای بازه سطح زیرکشت آنها و جو دیم، کمتر از حد پایین بازه سطح زیرکشت آن است. سطح زیر کشت فعلی گندم دیم و چغندر قند در بازه در نظرگرفته شده قرار داشت . افزون بر آن، درجه خاکستری بودن مجموعه جواب حاصل از برنامه ریزی خاکستری با استفاده از راه کار برنامه ریزی فاز ی خاکستری به میزان ٤٨ درصد کاهش یافت. با توجه به یافته ها، کاهش سطح زیر کشت گندم آبی، جوآبی و یونجه و افزایش سطح زیرکشت جو دیم توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی خاکستری, برنامه ریزی فازی خاکستری, الگوی کشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044148,
author = {صبوحی صابونی, محمود and فاطمه رستگار},
title = {تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2009},
volume = {13},
number = {48},
month = {August},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {404--413},
numpages = {9},
keywords = {برنامه ریزی خاکستری، برنامه ریزی فازی خاکستری، الگوی کشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی کشت با استفاده از برنامه ریزی فازی خاکستری مطالعه موردی شهرستان قوچان
%A صبوحی صابونی, محمود
%A فاطمه رستگار
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2009

[Download]