اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (4), سال (2009-2) , صفحات (53-72)

عنوان : ( برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان) )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , احمدعلی کهخا , محمود احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه، برنامه ریزی چند هدف برای یک مزرعه ی نماینده در شهرستان دشتستان انجام شد. چهار هدف، حداکثر نمودن بازده برنامه ای، کمینه نمودن آب آبیاری، ریسک و کود و سموم شیمیایی مصرفی در برنامه ریزی لحاظ گردید. مدل با استفاده از روش های وزنی و محدودیت e تعمیم یافته، به ترتیب برای 18 و 42 حالت گوناگون حل شد و در هر حالت یک پاسخ کارا بدست آمد. نتایج نشان داد که روش محدودیت e تعمیم یافته در مقایسه با روش وزنی نارسایی های کمتری دارد و مجموعه پاسخ های کارای بیشتری ایجاد می کند. افزون برآن، مقایسه پاسخ های محدودیت e تعمیم یافته با الگوی کشت فعلی مزرعه ی نماینده نشان داد که الگوهایی که برهدف بیشینه کردن بازده و کمینه نمودن ریسک تاکید داشته اند، به الگوهای کشت فعلی زارعین نزدیکتر ند.

کلمات کلیدی

, رنامه ریزی چند هدف, روش وزنی, روش محدودیت e تعمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044151,
author = {صبوحی صابونی, محمود and احمدعلی کهخا and محمود احمدپور},
title = {برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {53--72},
numpages = {19},
keywords = {رنامه ریزی چند هدف، روش وزنی، روش محدودیت e تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه ریزی زراعی با استفاده از رهیافت محدودیت e تعمیم یافته (مطالعه ی موردی زارعین پیشرو دشتستان)
%A صبوحی صابونی, محمود
%A احمدعلی کهخا
%A محمود احمدپور
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]