اقتصاد کشاورزی, دوره (2), شماره (4), سال (2009-2) , صفحات (157-176)

عنوان : ( مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون )

نویسندگان: مهدیه مسنن مظفری , محمود صبوحی صابونی , احمدعلی کهخا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد امیرکبیر افزون بر این که یکی از منابع اصلی تامین کننده ی آب شرب شهر تهران می باشد، وظیفه ی تامین آب آبیاری، تولید برق و کنترل سیلاب را نیز بر عهده دارد. در این پژوهش پس از پیش بینی آب رودخانه کرج به روش شبیه سازی مونت کارلو، از برنامه ریزی آرمانی وزنی و اولویت دار به منظور تخصیص آب سد کرج به بخش های شرب و کشاورزی استفاده شد. نتایج برنامه ریزی آرمانی اولویت دار نشان داد، با توجه به اهداف تصمیم گیرنده، می توان آب تخصیصی به شرب و درآمد ناخالص کشاورزان را افزایش داد. با استفاده از برنامه ریزی آرمانی وزنی، آب تخصیصی به شرب بیش از مقدار کنونی، درآمد ناخالص کشاورزان و برق تولیدی نیز بیش از آرمان مورد نظر بود. افزون برآن، از دید مدیریت آب سد بررسی آرمان ها و شرایط گوناگون با توجه به مدل ساخته شده امکان پذیر است.

کلمات کلیدی

, سد امیرکبیر, شبیه سازی مونت کارلو, برنامه ریزی آرمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044152,
author = {مهدیه مسنن مظفری and صبوحی صابونی, محمود and احمدعلی کهخا},
title = {مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2009},
volume = {2},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {157--176},
numpages = {19},
keywords = {سد امیرکبیر، شبیه سازی مونت کارلو، برنامه ریزی آرمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل حمایت تصمیم گیری به منظور تخصیص بهینه ی آب سد امیرکبیر برای مصارف گوناگون
%A مهدیه مسنن مظفری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A احمدعلی کهخا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2009

[Download]