اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (64), سال (2009-2) , صفحات (41-61)

عنوان : ( تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , حمیدتوانا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین از عوامل مهم تولید در کشاورزی است. با وجود پیشرفتهای فناورانه و افزایش بهره وری زمین، به دلیل رشد زیاد جمعیت، اهمیت این نهاده رو به فزونی است. تعیین ارزش زمین با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد آن، مثل ناهمگنی و غیرمنقول بودن، اهمیت دارد و باید از روشهای ویژه ای برای غلبه بر مشکلات تعیین ارزش بازاری زمین کشاورزی استفاده شود. در مطالعه حاضر ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک تعیین شده است. بدین منظور اطلاعات مختلفی در مورد زمینهای کشاورزی در منطقه مورد مطالعه از قبیل فاصله آن تا شهر و جاده اصلی، میزان حاصلخیزی خاک، میزان استفاده از زمین کشاورزی، در بهار 1386 جمع آوری گردیده است. نتایج نشان داد که فاصله زمین کشاورزی تا جاده اصلی و شهر تاثیر منفی در قیمت زمین کشاورزی و میزان حاصلخیزی خاک تاثیر مثبت درآن دارد. همچنین بین قیمت زمین و فاصله آن تا بازار مصرف رابطه معکوس وجود دارد. در این باره متغیرهای مساحت زمین (برحسب هکتار)، میزان استفاده از زمین کشاورزی و میزان زمین نکاشت اثر معنیداری نشان نداده اند.

کلمات کلیدی

, قیمتگذاری زمین, روش هدانیک, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044154,
author = {صبوحی صابونی, محمود and حمیدتوانا},
title = {تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {64},
month = {February},
issn = {1022-4211},
pages = {41--61},
numpages = {20},
keywords = {قیمتگذاری زمین، روش هدانیک، کیفیت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از روش هدانیک مطالعه موردی شهرستان لارستان
%A صبوحی صابونی, محمود
%A حمیدتوانا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2009

[Download]