علوم آب و خاک, دوره (12), شماره (43), سال (2008-5) , صفحات (297-313)

عنوان : ( بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر ارایه روشی است برای تعیین الگوهای بهینه کشت در سطح حوضه آبریز (حریرود و کشف رود ) که در آن بر منافع اجتماعی (مزیت نسبی محصولات) استفاده کارا از آب آبیاری در دسترس و جهت دهی الگوهای بهینه کشت در راستای حداکثرسازی خالص واردات آب مجازی تاکید شده است. در این راستا، مدلی در سطح حوضه آبریز ساخته شد و در 5 سطح ریسک در مقدار آب در دسترس و سه سطح راندمان آبیاری 35، 45 و 65 درصد در مقدار مصرف آب آبیاری حل شد. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان الگوهای بهینه کشت در سطح حوضه را به سمتی که دارای ویژگی های حداکثرشدن منافع اجتماعی، حداقل استفاده از آب آبیاری و حداکثر شدن خالص واردات آب مجازی است، هدایت کرد. با این حال، برای اظهار نظر روشن راجع به یک الگوی کشت خاص، نیاز به اطلاعات بیشتری در زمینه مقدار دقیق آب مجازی است که برای هر محصول از کشور خارج شده یا وارد می گردد. افزون بر آن، لازم است که پیشتر، یک الگوی مناسب واردات و صادرات محصولات زراعی طراحی و سپس الگوهای کشت را درجهت آن هدایت کرد. این مطالعه می تواند به عنوان مقدمه ای در جهت حرکت به این موضوع نگاه شود.

کلمات کلیدی

, آب مجازی, منافع اجتماعی, الگوهای کشت, واردات, صادرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044158,
author = {صبوحی صابونی, محمود and غلامرضا سلطانی},
title = {بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2008},
volume = {12},
number = {43},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {297--313},
numpages = {16},
keywords = {آب مجازی، منافع اجتماعی، الگوهای کشت، واردات، صادرات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز با تاکید برمنافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی: مطالعه موردی منطقه خراسان (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی)
%A صبوحی صابونی, محمود
%A غلامرضا سلطانی
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2008

[Download]