اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (14), شماره (56), سال (2007-2) , صفحات (167-202)

عنوان : ( تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , غلامرضا سلطانی , منصور زیبایی , جواد ترکمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله حاضر بخشی ازکارتحقیقاتی تعیین راهبردهای مناسب کم آبیاری در منطقه خراسان با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی است. به این منظور مدل برنامه ریزی ریاضی درقالب برنامه ریزی خطی با محدودیت تصادفی ساخته شد و ضرایب فنی به طریقی متفاوت با تعیین ضرایب فنی متعارف دربرنامه ریزی خطی مشخص گردید. این مدل در حالت با و بدون ریسک در مقدار آب در دسترس و با و بدون چغندرقند در سه سطح کارایی 35، 45 و 65 درصد در مصرف آب آبیاری در سطح مزرعه و درنظرگرفتن 45 تنش متفاوت در مراحل مختلف رشد محصولات زراعی نمونه حل شد که نتایج سطح کارایی 45درصد در این مقاله ارائه شده است. این نتایج نشان می دهد که سطح کارایی در مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه برای کشاورزان نمونه بیش از 35 درصد است و کاهش مصرف آب دریک فعالیت الزاماً منجر به کاهش مصرف آب در الگوی کشت نمی شود. همچنین تخصیص بهینه آب آبیاری درسطح مزرعه زمانی اتفاق می افتد که بازده نهایی آب هم در مراحل مختلف رشد گیاه و هم در مراحل مختلف رشد گیاهان کشت شده درمزرعه برابر باشد. امکان افزایش سودخالص اجتماعی نیز هنگامی وجود دارد که چغندرقند با سوداجتماعی منفی درمدل لحاظ شود و نیز در هر مرحله از رشد خود با تنش زیاد مواجه گردد. با کاهش ریسک در مقدار آب آبیاری در دسترس و افزایش کارایی در مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه، سودخالص اجتماعی افزایش می یابد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد درتعیین قیمت آب آبیاری باید دو عاملِ کارایی مصرف آب آبیاری درسطح مزرعه و منافع خالص اجتماعی در نظر گرفته شود با این توجه که از بعد منافع اجتماعی، در افزایش قیمت آب آبیاری محدویت وجود دارد.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی ریاضی, محدودیت تصادفی, کم آبیاری, سود اجتماعی, کارایی مصرف آب آبیاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044160,
author = {صبوحی صابونی, محمود and غلامرضا سلطانی and منصور زیبایی and جواد ترکمانی},
title = {تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2007},
volume = {14},
number = {56},
month = {February},
issn = {1022-4211},
pages = {167--202},
numpages = {35},
keywords = {برنامه ریزی ریاضی، محدودیت تصادفی، کم آبیاری، سود اجتماعی، کارایی مصرف آب آبیاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغیین راهبردهای مناسب کم آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A غلامرضا سلطانی
%A منصور زیبایی
%A جواد ترکمانی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2007

[Download]