علوم آب و خاک, دوره (11), شماره (1), سال (2007-5) , صفحات (475-484)

عنوان : ( تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا )

نویسندگان: جواد ترکمانی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تعیین مجموعه کارا- ریسک (Risk - Efficient)، انتخاب و تعیین سطح بازده برنامه به صورت درونزا از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. لذا، در این مطالعه بااستفاده از روش برنامه ریزی چند هدفه، مدل موتاد هدف در قالب دو الگوی میانگین انحرافات مطلق جزیی و تحلیل پارامتریک حداکثر_حداقل (Maximin) برای تعیین درونزای برنامه بازده هدف تبیین شد. برای تعیین مجموعه استراتژی های غالب برای زارعین مورد مطالعه، ابتدا ماتریس بازده ها از حداکثر کردن اهداف مدل شامل حداکثر کردن بازده انتظاری، حداکثر کردن کمترین بازده سالانه و حداقل کردن احتمال سقوط بازده از یک سطح بحرانی یا نامطلوب تخمین زده‏شد. سپس، با استفاده از تکنیک برآورد مجموعه غالب (Non - Inferior set estimation) مرزهای بالا و پایین مجموعه استراتژی های غالب تعیین گردید. نتایج حاصل از حداکثر نمودن الگوی حداکثر_حداقل نشان‏داد که حداقل و حداکثر بازده به ترتیب 270252 و 217753 هزار ریال است .افزون برآن، با استفاده از سطوح مختلف تابع هدف، زیر مجموعه ای از استراتژی های غالب تعیین‏گردید. نتایج حاصل از مقایسه الگوی کشت فعلی زارعین با الگوهای زراعی پیشنهاد شده به وسیله الگو نشان داد که سطوح زیر کشت فعلی محصولات مختلف زارعین به استثنای چغندرقند تقریباً در دامنه ای است که به وسیله الگو تعیین شده است. افزون برآن، نتایج نشان‏ داد که الگوی کشت فعلی زارعین می تواند یکی ازاستراتژی های غالب باشد. باتوجه به اهمیت آب و کمبود شدید آن در منطقه مورد مطالعه، بازده متوسط آب در الگوی کشت فعلی زارعین با بازده متوسط آب درمجموعه استراتژی های غالبی که مرز بالا و پایین کلیه استراتژی های غالب را تشکیل می دهند، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که زارعین بازده ای معادل 15/18 هزار ریال به ازای هر ساعت آب مصرفی به دست می آورند. با این حال، بازده متوسط آب در دامنه 1/19 و 2/30 هزار ریال در مجموعه استراتژی های غالب تغییر می کند که این امر نمایانگر آن است که زارعین می توان ند از آب به نحو مناسب تری استفاده کنند. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که تغییر الگوی کشت زارعین ،جهت استفاده بهتر از منابع، امری کاملاً پیچیده است و صرفاً با اتخاذ سیاست های جامع نگر می توان به موفقیت هایی در این زمینه دست یافت.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, روش برنامه ریزی چندهدفه توام با ریسک, استراتژی های غالب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044161,
author = {جواد ترکمانی and صبوحی صابونی, محمود},
title = {تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2007},
volume = {11},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {475--484},
numpages = {9},
keywords = {بهینه سازی، روش برنامه ریزی چندهدفه توام با ریسک، استراتژی های غالب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین استراتژی های غالب (Non - Inferior Set) با لحاظ کردن ریسک در روش برنامه ریزی چندهدفه: مطالعه موردی زارعین شهرستان فسا
%A جواد ترکمانی
%A صبوحی صابونی, محمود
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2007

[Download]