علوم و صنایع کشاورزی, دوره (18), شماره (1), سال (2004-6) , صفحات (39-47)

عنوان : ( تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظوره )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , محمد بخشوده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بهره برداری بهینه از منابع آب سیاست های مختلفی بکار گرفته می شود . از اهداف عمده این سیاستها بازدهی آب در بخش کشاورزی است . تحقیق چنین هدفی بدون درک درست از سطح ریسک گریزی زارعین و هزینه فرصت آب نزد آنان ، بعید به نظر می رسد . در مطالعه حاضر با استفاده از روش برنامه ریزی چند منظوره ، مجموعه کارا با استفاده از تکنیک NISE‌ برای دو هدف حداکثر کردن بازده ناخالص و حداقل کردن مجموع قدر مطلق انحرافات از میانگین فصلی آب بدست آمد . سپس با بهره گیری از برنامه ریزی توافقی مجموعه توافقی تعیین و بر اساس آن هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین تعیین شد .

کلمات کلیدی

, هزینه فرصت , ریسک گریزی , برنامه ریزی چند منظوره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044169,
author = {صبوحی صابونی, محمود and محمد بخشوده},
title = {تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظوره},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2004},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {39--47},
numpages = {8},
keywords = {هزینه فرصت ، ریسک گریزی ، برنامه ریزی چند منظوره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین رابطه بین هزینه فرصت آب و سطح ریسک گریزی زارعین با استفاده از برنامه ریزی چن منظوره
%A صبوحی صابونی, محمود
%A محمد بخشوده
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2004

[Download]