فیزیولوژی ورزشی, دوره (6), شماره (22), سال (2014-9) , صفحات (29-40)

عنوان : ( اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی )

نویسندگان: بهمن میرزایی , فرهاد رحمانی نیا , امیر رشیدلمیر , مهدی قهرمانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فعالیت مقاومتی بر پراکسیداسیون لیپید و آسیب DNA در کشتی‌گیران سالمند تمرین کرده رقابتی بود. 8 کشتی‌گیر سالمند (سن 98/1 ± 75/59 سال، قد 08/7 ± 25/172 سانتی‌متر، وزن 6/14 ± 76 کیلوگرم) و 7 سالمند غیرورزشکار (سن 9/1 ± 42/61 سال، قد 09/4 ± 14/173 سانتی‌متر، وزن 15/8 ± 71/79 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‌ها برنامه تمرین مقاومتی را که شامل: پرس پا، پرس سینه، باز کردن زانو، کشیدن میله لت، خم کردن زانو، جلو بازو، ساق پا و پشت بازو بود را با 60 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) و 8 تا 12 تکرار انجام دادند. برای اندازه‌گیری شاخص‌های پراکسیداسیون لیپید (8-iso PGF2α) و آسیب DNA (8-OHdG)، نمونه‌های خونی در قبل، بعد و 24 ساعت پس از فعالیت جمع‌آوری شدند و با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی مورد مقایسه قرار گرفتند. برای مقایسه بین گروه‌های ورزشکار و غیرورزشکار از آزمون t مستقل استفاده شد. پس از فعالیت مقاومتی افزایش معنی-داری در پراکسیداسیون لیپید (05/0>p) و آسیب DNA (05/0>p) در هر دو گروه مشاهده شد. در 24 ساعت پس از تمرین مقدار شاخص‌ها کاهش معنی‌داری نسبت به پیش از تمرین داشت و به سطوح اولیه بازگشت. سالمندان غیرورزشکار به‌طور معنی‌داری پراکسیداسیون لیپید (05/0>p) و آسیب DNA (05/0>p) بیشتری پس از فعالیت مقاومتی داشتند. یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد فعالیت منظم و طولانی مدت کشتی منجر به بروز آسیب اکسایشی کمتری می‌شود و کشتی‌گیران سالمند فعال پس از فعالیت مقاومتی آسیب اکسایشی کمتری را تجربه می‌کنند.

کلمات کلیدی

, پراکسیداسیون لیپید, آسیب DNA, فعالیت مقاومتی, سالمندی.,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044173,
author = {بهمن میرزایی and فرهاد رحمانی نیا and رشیدلمیر, امیر and قهرمانی مقدم, مهدی},
title = {اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی},
journal = {فیزیولوژی ورزشی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2322-164X},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {پراکسیداسیون لیپید، آسیب DNA، فعالیت مقاومتی، سالمندی.،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی
%A بهمن میرزایی
%A فرهاد رحمانی نیا
%A رشیدلمیر, امیر
%A قهرمانی مقدم, مهدی
%J فیزیولوژی ورزشی
%@ 2322-164X
%D 2014

[Download]