حکمت معاصر, دوره (5), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (65-80)

عنوان : ( حدوث و بقای نفس ناطقه و نفس استعلایی از دیدگاه ملاصدرا و کانت )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا , طوبی لعل صاحبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاصدرا و کانت، به عنوان دو فیلسوف مهم اسلامی و غربی، تأکید و تمرکز ویژه‌ای بر مسئلۀ «خود» یا «نفس» داشته‎اند. نفس از دیدگاه ملاصدرا معانی و مراتب گوناگونی دارد که در برخی از آن‌ها، منفصل از بدن وجود داشته و در برخی مراتب، عین بدن می‌شود و پس از طی مراحل نباتی و حیوانی، عنوانِ نفس ناطقه بر آن قابل اطلاق است. این نوشتار درصدد تبیین این امر است که حدوث نفس ناطقه با پذیرش عقل نظری ممکن می‌شود اما بقای آن، در فرایند رشد عقل نظری و عملی صورت می‌پذیرد. این مسئله با دیدگاه کانت به عنوان فیلسوفی معرفت‌شناس که پیدایش نفس استعلایی را در کارکرد عقل نظری یا معرفت یقینی، و بقای آن را صرفاً در کارکرد عقل عملی میسر می‌داند، قابل مقایسه است

کلمات کلیدی

نفس ناطقه؛ نفس استعلایی؛ حدوث؛ بقا؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044174,
author = {علمی سولا, محمدکاظم and لعل صاحبی, طوبی},
title = {حدوث و بقای نفس ناطقه و نفس استعلایی از دیدگاه ملاصدرا و کانت},
journal = {حکمت معاصر},
year = {2014},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2383-0689},
pages = {65--80},
numpages = {15},
keywords = {نفس ناطقه؛ نفس استعلایی؛ حدوث؛ بقا؛ معرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حدوث و بقای نفس ناطقه و نفس استعلایی از دیدگاه ملاصدرا و کانت
%A علمی سولا, محمدکاظم
%A لعل صاحبی, طوبی
%J حکمت معاصر
%@ 2383-0689
%D 2014

[Download]