اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (213-222)

عنوان : ( ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی )

نویسندگان: فاطمه علیجانی , ماشااله سالارپور , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت اصلاح سیستم پرداخت یارانه به بخش کشاورزی، هدف این نوشتار بررسی آثار و تبعات تغییر نرخ یارانه تولید به کمک یک مدل تعادل عمومی بر مبنای جدول داده- ستاده در سال 1380 است. برای تحلیل اثر تغییرات نرخ یارانه تولید بر میزان تولید، ارزش افزوده، اشتغال، صادرات و واردات زیر بخشهای کشاورزی، 3 سناریو شامل کاهش پله ای نرخ یارانه تولید تا حذف نهایی آن درنظرگرفته شد. نتایج نشان داد که تولید، ارزش افزوده و صادرات فعالیتهای زراعت، دامداری و مرغداری بیشتر از سایر فعالیت های موجود در بخش کشاورزی در هر سه سناریو کاهش یافته است. همچنین، تقاضای نیروی کار در زیر بخشهای خدمات کشاورزی و مرغداری نیزکاهش نشان داد. از طرفی، حذف یارانه تولید بر واردات فعالیت ماهیگیری اثرمنفی، درحالیکه این سیاست بر سایر فعالیت ها اثرمثبت داشته است. سیاست انقباظی حذف یارانه تولید پیامد منفی دربخش کشاورزی داشت؛ لذا حمایت از بخش کشاورزی در کنار کاهش مخارج دولت پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, یارانه تولید, مدل تعادل عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044177,
author = {فاطمه علیجانی and ماشااله سالارپور and صبوحی صابونی, محمود},
title = {ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۲۲},
pages = {213--222},
numpages = {9},
keywords = {بخش کشاورزی، یارانه تولید، مدل تعادل عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی
%A فاطمه علیجانی
%A ماشااله سالارپور
%A صبوحی صابونی, محمود
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ ۲۰۰۸-۴۷۲۲
%D 2012

[Download]