اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (91-102)

عنوان : ( بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستان )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , سمیه خنجری , احمدعلی کیخا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهم ترین اهداف توسعه ی گل خانه ها در کشور، افزایش بهره وری تولید و بالا بردن کارایی مصرف آب است. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی آب مصرفی واحدهای گل خانه ای سیستان در سال 1387 بررسی شد. افزون برآن، عوامل موثر بر کارایی مصرف آب با استفاده از الگوی رگرسیون توبیت بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی در واحدهای گل خانه ای مورد مطالعه در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 63 و 87 درصد است. میانگین کارایی آب آبیاری نیز در شرایط بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب 49 و 71 درصد بود. بر اساس نتایج متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه و منبع تامین آب اثر مثبت و متغیر اندازه ی زمین اثر منفی بر کارایی آب آبیاری در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس داشت. با توجه به یافته ها، به نظر می رسد یک سیاست قیمتی آب آبیاری مناسب و کلاس های ترویجی در به بود عمل کرد واحدهای مورد مطالعه موثر باشد.

کلمات کلیدی

, کارایی مصرف آب, سیستان, گل خانه, تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044178,
author = {صبوحی صابونی, محمود and سمیه خنجری and احمدعلی کیخا},
title = {بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2010},
volume = {4},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {91--102},
numpages = {11},
keywords = {کارایی مصرف آب، سیستان، گل خانه، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی مصرف آب در گل خانه های سیستان
%A صبوحی صابونی, محمود
%A سمیه خنجری
%A احمدعلی کیخا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2010

[Download]