پژوهش آب ایران, دوره (8), شماره (14), سال (2014-9) , صفحات (205-209)

عنوان : ( ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد )

نویسندگان: حمیده افخمی , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه مدل های مختلف هوش محاسباتی توانایی بالایی را در پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی کارایی شش مدل شبکه عصبی مصنوعی در شبی هسازی بارش و به دنبال آن خشکسالی در ایستگاه یزد است تا مدل با بالاترین کارایی شناسایی شود. برای ارزیابی کارایی مدل نیز از دو پارامتر ریشه مربعات خطا و ضریب اطمینان استفاده شد. نتایج نشان دادند ساختارهای دینامیک شبکه عصبی شامل دو شبکه برگشتی و برگشتی با تأخیر زمانی به ترتیب با ضریب ۰ در پیش بینی ها، کارایی بهتری را از خود نشان داده اند و در نهایت مدل برگشتی با تأخیر زمانی به عنوان / ۰ و ۷۸ / کارایی ۷۷ مدل برتر شناسایی شد.

کلمات کلیدی

, ایستگاه هواشناسی یزد, پیش بینی خشکسالی, شبکه عصبی مصنوعی, شبیه سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044181,
author = {حمیده افخمی and دستورانی, محمدتقی},
title = {ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد},
journal = {پژوهش آب ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {14},
month = {September},
issn = {2008-1235},
pages = {205--209},
numpages = {4},
keywords = {ایستگاه هواشناسی یزد، پیش بینی خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی وقایع خشکسالی در ایستگاه یزد
%A حمیده افخمی
%A دستورانی, محمدتقی
%J پژوهش آب ایران
%@ 2008-1235
%D 2014

[Download]