کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (16), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (179-201)

عنوان : ( بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مهدی نجفی سیاهرودی , سیدمسلم علوی دارابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرهای بسته بندی کتاب و ابعاد آن بر قصد خرید کتاب های غیر درسی می باشد. در این میان نقش تعدیل گری متغیرهای قیمت و محتوای کتاب غیر درسی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش/ رویکرد پژوهش: تحقیق از نظر روش، توصیفی/ پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تمامی خریداران کتاب مراجعه کننده به فروشگاه های کتاب های غیردرسی در شهر شیراز می باشد که از این تعداد 280 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحلیل روایی ابزار گردآوری از روشهای روایی محتوا و روایی سازه و در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ (80 درصد) و روش دو نیم کردن (75 درصد) استفاده گردید. یافته ها: نتایج مطالعه نشان می دهد تنها دو بعد ترغیبی و اطلاع رسانی بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتاب غیر درسی موثر بوده است. از سوی دیگر درحالی که متغیر قیمت کتاب غیر درسی توانسته است رابطه میان بسته بندی کتاب و قصد خرید کتاب غیر درسی را تعدیل نماید؛ اما متغیر محتوای کتاب غیر درسی نتوانسته است این رابطه را تعدیل کند. بحث و نتیجه گیری: بسته بندی کتاب جزء لاینفک کتاب است. در صورت طراحی نازیبا و بی ارتباط به متن، توجه نکردن به سبک حروف نگاری روی کتاب و بدون ارایه اطلاعات لازم درباره قیمت کتاب بر روی بسته بندی، خرید کتاب بصورت نامناسبی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, بسته بندی, بسته بندی کتاب, قصد خرید کتاب غیر درسی, قیمت کتاب, محتوای کتاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044183,
author = {رحیم نیا , فریبرز and نجفی سیاهرودی, مهدی and علوی دارابی, سیدمسلم},
title = {بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {16},
number = {4},
month = {March},
issn = {1680-9637},
pages = {179--201},
numpages = {22},
keywords = {بسته بندی، بسته بندی کتاب، قصد خرید کتاب غیر درسی، قیمت کتاب، محتوای کتاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر ابعاد بسته بندی کتاب بر قصد خرید کتابهای غیردرسی با نقش تعدیل گری قیمت و محتوای کتاب
%A رحیم نیا , فریبرز
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2014

[Download]