فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (8), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (87-97)

عنوان : ( بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه )

نویسندگان: مسعود گلستانی پور , سیمین دوراندیش , سهیلا تدینی , ابوالفضل باباخانی , سیدمجتبی زبرجد , بهروز نادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همواره ایجاد ساختار هایی با قابلیت جذب انرژی از موارد حائز اهمیت در صنعت امروز به شمار رفتهاستو در این میان استفاده از آلومینیوم به عنوان عنصری سبک با قابلیت تشکیل فوم یک دسته مهم از تولیدات این حوزه را تشکیل میدهد. در این پژوهش از آزمونسقوط پرتابه جهت بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فومی و صفحات آلومینیومی استفاده شده است که در آن تاثیر پارامترهای ضخامت فوم و صفحاتبر میزان جدایش صفحه پشتی از هسته فومی و انحنای ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفته است.مشخص گردید که با افزایش ضخامت صفحات، انرژی جذب شدهو انحنای ایجاد شده افزایش می یابد همچنین با زیاد شدن ضخامت هسته فومی نیز افزایش این پارامترهارخ می دهد.

کلمات کلیدی

, پنل ساندویچی, فوم آلومینیومی, سقوط پرتابه, تغییر شکل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044185,
author = {گلستانی پور, مسعود and دوراندیش, سیمین and تدینی, سهیلا and باباخانی, ابوالفضل and سیدمجتبی زبرجد and نادری, بهروز},
title = {بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1405},
pages = {87--97},
numpages = {10},
keywords = {پنل ساندویچی، فوم آلومینیومی، سقوط پرتابه،تغییر شکل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر شکل پنل های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی تحت آزمون سقوط پرتابه
%A گلستانی پور, مسعود
%A دوراندیش, سیمین
%A تدینی, سهیلا
%A باباخانی, ابوالفضل
%A سیدمجتبی زبرجد
%A نادری, بهروز
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2014

[Download]