پژوهشنامه بیمه, دوره (28), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (125-146)

عنوان : ( الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی )

نویسندگان: الهام خواجه پور , احمدعلی کیخا , غلام رضا سلطانی , محمود صبوحی صابونی , علی کیانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت های کشاورزی در منطقه سیستان کاملاً به آب رودخانه هیرمند وابسته است. آب رودخانه هیرمند نوسانات شدیدی داشته است، به طوری که در سال های گذشته مردم منطقه از سیلاب های مهیب و خشک سالی های مداوم همیشه در رنج بوده اند. هدف این تحقیق معرفی و تحلیل طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه به عنوان یکی از راه حل های کاهش نوسانات درآمدی زارعین منطقه سیستان است. در این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیولا برای دو فصل رشد با استفاده از اطلاعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال 1388- 1336 شبیه سازی شد. سپس، با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی، اقتصادسنجی و شبیه سازی روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود ناخالص آنها برآورد گردید. در نهایت با ارائه طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه در مدل، اثرات این طرح ها در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری طرح های مختلف بیمه می تواند در کاهش نوسانات سود ناخالص کشاورزان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, بیمه عرضه آب , بیمه محصولات کشاورزی, رودخانه هیرمند, شبیه سازی, کاپیول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044186,
author = {الهام خواجه پور and احمدعلی کیخا and غلام رضا سلطانی and صبوحی صابونی, محمود and علی کیانی راد},
title = {الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی},
journal = {پژوهشنامه بیمه},
year = {2013},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-6555},
pages = {125--146},
numpages = {21},
keywords = {بیمه عرضه آب ، بیمه محصولات کشاورزی، رودخانه هیرمند،شبیه سازی، کاپیول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگویی برای بیمه عرضه آب برای محصولات کشاورزی
%A الهام خواجه پور
%A احمدعلی کیخا
%A غلام رضا سلطانی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A علی کیانی راد
%J پژوهشنامه بیمه
%@ 1735-6555
%D 2013

[Download]