زن وتوسعه پایدار روستایی , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء )

نویسندگان: الهام شجاعی مقدم , مریم قاسمی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات صاحب نظران اجتماعی نشان داده است که دستیابی به توسعه ی پایدار بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکانپذیر نیست. در بسیاری از کشورهای جهان سوم، راهبردهایی برای مشارکت عملی زنان است بدین منظور تاسیس شرکتهای » توانمندسازی « ، زنان در توسعه و بر طرفشدن موانع اتخاذ شد. یکی از این راهبردها تعاونی روستایی میتواند زمینۀ مشارکت فعال زنان را در عرصههای مختلف اقتصادی اجتماعی فراهم ساخته وباعث توانمندسازی آنان شود. در این راستا هدف مطالعه حاضر، سنجش اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اعضا در شهرستان مشهد، چناران و طرقبه شاندیز می باشد. برای این منظور با روش شناسی کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی، 7 روستا از منطقه به عنوان روستاهای نمونه در قالب 257 خانوار از طریق نمونه گیری برای مطالعه - انتخاب گردید تا پرسشنامه های تدوین شده از طریق شاخص های تحقیق تکمیل گردد. برای دستیابی به هدف پژوهش، با استفاده از نرم افزار spss و از آزمون های اسپیرمن و رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ویژگی های فردی زنان و میزان توانمند سازی اجتماعی تعاونی های زنان رابطه معنادار وجود دارد البته ویژگی های فردی سن) با آماره 1221 ( و تأهل)با آماره 1210 ( دارای رابطه ای معکوس با میزان توانمندسازی اجتماعی می باشد و - -شاخص تحصیلات با آماره 12.2 دارای رابطه ای مستقیم با میزان توانمندسازی اجتماعی می باشد. همچنین شرکت های تعاونی روستایی زنان بر توانمند سازی اجتماعی زنان عضو تأثیر داشته است.

کلمات کلیدی

, زنان روستایی, شرکت تعاونی, توانمندسازی, بعد اجتماعی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044199,
author = {شجاعی مقدم, الهام and قاسمی, مریم and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء},
booktitle = {زن وتوسعه پایدار روستایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنان روستایی، شرکت تعاونی، توانمندسازی، بعد اجتماعی، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ات شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء
%A شجاعی مقدم, الهام
%A قاسمی, مریم
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J زن وتوسعه پایدار روستایی
%D 2014

[Download]