اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2014-12-03

عنوان : ( تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه)) )

نویسندگان: مرتضی سالاری , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سد اسدیه یه سد مخزنی بتنی وزنی بلند در جنوب شرقی شهرستان بیرجند می باشد، هدف اصلی ساخت سد ممانعت از خروج آب از کشور است.کنترل مستمر ایمنی سدهای بزرگ از توصیه های اصلی کمیته ملی سدهای بزرگ می باشد و بر این اساس ابزاربندی سدهای بزرگ الزام آور شده است. در سد اسدیه سیتم ابزار دقیق مناسبی در مقاطع عرضی و پلان اجرا شده است. در این مطالعه جهت ارزیابی ایمنی سد مدل تحلیلی عددی سه بعدی با یک تحلیل المان محدودکوپل مکانیکی حرارتی برمبنای داده های ابزار دقیق در دوره زمانی اتمام تزریق بین بلوکی تا شروع آبگیری اول کالیبره شده است ارزیابی ها نشان می دهند: ضریب انبساط حرارتی بتن بدنه حدود 3 برابر مقدار فرض شده است و تغییرشکل های حرارتی بیشتر از مقادیر مورد انتظار می باشد. تغییرات جدایش بین بلوکی و کرنش های محوری نسبت به دما از یکسو حکایت از انتخاب زمان مناسب تزریق بین بلوکی و از سوی دیگر نشان دهنده کیفیت نسبتا نامناسب تزریق بین بلوکی در ترازهای فوقانی و خصوصا مجاور سریز دارند.

کلمات کلیدی

, سدبتنی وزنی, تحلیل سه بعدی, المان محدود, ANSYS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044201,
author = {سالاری, مرتضی and اخترپور, علی},
title = {تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه))},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سدبتنی وزنی، تحلیل سه بعدی، المان محدود، ANSYS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل عددی سه بعدی کوپل مکانیکی حرارتی رفتار یک سد بتنی وزنی در دوران ساخت (مطالعه موردی: سد اسدیه(رزه))
%A سالاری, مرتضی
%A اخترپور, علی
%J اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2014

[Download]