اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (2), شماره (5), سال (2013-4) , صفحات (39-52)

عنوان : ( تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس )

نویسندگان: امیر فرهادیان , علی اکبر ناجی میدانی , هاروتیان هاروتیانیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، در سه گروه نمونه ای مالکین از بافت خارج شده (گروه A)) 210نفر)،در حال واگذاری (گروه B) (70 نفر) و سایر مالکین (گروه C) (170 نفر) اطلاعات لازم گردآوری شده و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نرم افزار Statistica 8 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی وجود دارد و زمانی که به ترتیب در گروه نمونه ای A و B شاخص ناپایداری(X1) بافت به میزان 0.65- و در گروه C شاخص نفوذناپذیری (X2) به میزان 0.96- کاهش می یابند. در گروه A، شاخص اقتصادی خانوار (Y3)به اندازه 0.59 در گروه B ، شاخص کالبدی- فنی (Y1)به اندازه 0.77 و در گروه C ، شاخص اقتصادی (Y3)به اندازه 0.87 افزایش می یابند و این نشان می دهد که شاخص های شناسایی بافت، از نظر ناپایداری و سپس نفوذناپذیری، همخوانی بهتری در افزایش یا کاهش شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و کالبدی- فنی دارند و در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را درایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی و در اصل در کیفیت توسعه پایدار شهری اطراف حرم مطهر داشته اند.

کلمات کلیدی

, شاخص های شناسایی بافت فرسوده, شاخص های توسعه پایدار, ضریب همبستگی کانونی, مشهد مقدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044210,
author = {امیر فرهادیان and ناجی میدانی, علی اکبر and هاروتیان هاروتیانیان},
title = {تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {5},
month = {April},
issn = {2345-2870},
pages = {39--52},
numpages = {13},
keywords = {شاخص های شناسایی بافت فرسوده، شاخص های توسعه پایدار، ضریب همبستگی کانونی، مشهد مقدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس
%A امیر فرهادیان
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A هاروتیان هاروتیانیان
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2013

[Download]