آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (257-265)

عنوان : ( بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی )

نویسندگان: سیدعلیرضا عراقی , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رطوبت نسبی، یکی از پارامترهای ترمودینامیکی جو می‌باشد که به شکل‌های مختلف بر خصوصیات اقلیمی منطقه تأثیرمی‌گذارد. مطالعه بلند مدت این پارامتر می‌تواند نکات مفیدی درباره اثرات بلند مدت تغییر اقلیم بر پارامترهای ترمودینامیکی جو در پی داشته باشد. در این پژوهش، با استفاده از روشی جدید موسوم به «تبدیل موجک» در کنار آزمون من-کندال دنباله ای، میزان همبستگی بسامدی رطوبت نسبی در 3 ایستگاه سینوپتیک ایران در دوره آماری 55 ساله (1956 تا 2010) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که پایداری بلند مدت وضعیت رطوبتی در اقلیم‌های خشک و مرطوب به مراتب بیش تر از اقلیم نیمه خشک بوده و این موضوع در همبستگی کم دوره های تناوبی بلند مدت به وضوح قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, رطوبت نسبی, تبدیل موجک, همبستگی بسامدی, آزمون من-کندال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044212,
author = {عراقی, سیدعلیرضا and موسوی بایگی, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {257--265},
numpages = {8},
keywords = {رطوبت نسبی، تبدیل موجک، همبستگی بسامدی، آزمون من-کندال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل همبستگی بسامدی رطوبت نسبی
%A عراقی, سیدعلیرضا
%A موسوی بایگی, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]