مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (15), سال (2015-3) , صفحات (42-50)

عنوان : ( واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی )

نویسندگان: محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی , خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای یک سرگیردار فولادی SS316Lتحت بارگذاری خمشی و مرکب خمشی پیچشی به صورت تناوبی پرداخته شده است. بارگذاری های خمشی به صورت نیرو-کنترل و جابجایی-کنترل است. در بارگذاری های مرکب، اعمال نیرو فقط به صورت جابجایی-کنترل است. تست های تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده است. تحت بارگذاری نیرو-کنترل با نیروی میانگین غیر صفر تغییر شکل پلاستیک در سیکل های متوالی انباشته می گردد که پدیده رچتینگ نام دارد. بر اساس نتایج تجربی، رابطه ی خطی بین انرژی پلاستیک و نرخ تغییر شکل پلاستیک مشاهده شد که بیانگر صلبیت فیکسچرهای مورد استفاده در آزمایش های تجربی است. در بارگذاری جابجایی-کنترل رفتار نرم شوندگی در پوسته ها مشاهده می شود و با افزایش دامنه جابجایی، سرعت نرم شوندگی افزایش می یابد. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس انجام شده است و با مقایسه ی مدل سخت شوندگی ایزوتروپیک و مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/ سینماتیک مشاهده می گردد که مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/ سینماتیک، رفتار نرم شوندگی و رچتینگ پوسته های استوانه ای تحت بارگذاری خمشی تناوبی را بهتر شبیه سازی می کند.

کلمات کلیدی

, پوسته استوانه ای, بارگذاری خمشی تناوبی, بارگذاری مرکب تناوبی, رچتینگ و نرم شوندگی, مدل سخت شوندگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044214,
author = {شریعتی, محمود and کلاسنگیانی, کمال and فرهنگ دوست, خلیل},
title = {واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {15},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {42--50},
numpages = {8},
keywords = {پوسته استوانه ای، بارگذاری خمشی تناوبی، بارگذاری مرکب تناوبی، رچتینگ و نرم شوندگی، مدل سخت شوندگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی رفتار رچتینگ و نرم شوندگی پوسته های استوانه ای فولادی یک سرگیردار تحت بارگذاری خمشی و مرکب(خمشی-پیچشی) تناوبی
%A شریعتی, محمود
%A کلاسنگیانی, کمال
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]