دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران , 2011-05-18

عنوان : ( اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور) )

نویسندگان: حسن سخدری , محمود صبوحی صابونی , عباس بخشی خیاوی , مصطفی مردانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین چالشهای قرن حاضر بهرهبرداری بهینه از منابع آب است. در مطالعه حاضر، تخصیص بهینه آب و الگوهای کشت در دشت نیشابور با توجه به تغییرات در درآمدهای انتظاری محصولات کشاورزی و افزایش قیمت آب برای دوره زمانی 1380 1386 مورد بررسی قرار گرفت. برای حداکثر سازی سود ناخالص و حداقل سازی ریسک از مدلهای برنامه - ریزی خطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بهینه سازی الگوهای کشت و تخصیص آب آبیاری به پایداری منابع آب دربخش کشاورزی کمک قابل توجهی میکند. جوابهای بهینه با در نظر گرفتن ریسک در سودهای ناخالص نشان داد که تقاضای آب به افزایش قیمت های آب نسبتاً کشش پذیر است.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, مدل موتاد, برنامه آبیاری, دشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044223,
author = {حسن سخدری and صبوحی صابونی, محمود and عباس بخشی خیاوی and مصطفی مردانی},
title = {اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {الگوی کشت، مدل موتاد، برنامه آبیاری، دشت نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر قیمت آب بر تخصیص آب آبیاری (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)
%A حسن سخدری
%A صبوحی صابونی, محمود
%A عباس بخشی خیاوی
%A مصطفی مردانی
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
%D 2011

[Download]