همایش ملی توسعه روستایی , 2012-05-17

عنوان : ( اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext )

نویسندگان: محمدجواد مهدی زاده , محمود صبوحی صابونی , آرامین عسکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روستاها به منزله فضای حیاطی تعداد بسیاری از انسانها به ویژ ه در جوامع در حا ل توسعه که با انبوهی از مشکلات،محدودیتها و کمبود منابع و سرمایه روبهرو هستند، به منظور جوابگویی به تامین نیازها و همچنین ارتقای سطح وکیفیتزندگی، اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی ساکنان این سکونتگاهها در گذر زمان نیازمند رشد و توسعه هستند. ازآنجا که فقیرترین روستانشینان را افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک، تشکیل میدهند میتوان با تنوع بخشی بهفعالیتهای غیرکشاورزی در این سکونتگاههای انسانی موجبات اشتغالزایی، کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی نسبی را در اینکانون های کوچک جمعیتی فراهم آورد. از اینرو، برنامه ریزان برای رسیدن به توسعه پایدار روستاها، تدابیر و راهکارهایگوناگونی اندیشیده اند که در این بین می توان از بسط و توسعه صنعت گردشگری در روستاها به عنوان فعالیتی انسانی-اقتصادی که ضمن ایجاد اشتغال و درآمدزایی در سبب تعامل دوسویه و سازنده روستائیان با دیگر افراد و فرهنگ ها می شود،یاد کرد. روش کار در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و روش جمعآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. درروش میدانی ، برای پی بردن به این مهم که ورود گردشگر تا چه حد تاثیرات اقتصادی بر زندگی مردم داشته است ،پرسشنامهای در 10 بند تهیه و بین خانوارهای روستاییان حاضر در دهستان دلفارد از توابع بخش مرکزی شهرستان جیرفتپخش و اطلاعات مورد نیاز جمعآوری شد. با توجه به گسترده بودن و نیز پیمایشی بودن تحقیق ، از نمونه گیری استفاده ونتایج حاصل به جامعه آماری تعمیم داده شد . نتایج مربوط که به وسیله طیف لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، نشانمی دهد، افزایش ورود گردشگر(رشد گردشگری) تاثیرات زیادی بر اقتصاد منطقه داشته است. در پایان به ارائه راهکارهایگوناگون برای اجرایی شدن طرحهای گردشگری و توسعه این فعالیت در این دهستان مورد نظر برای زمینه سازی به منظورتوسعه همه جانبه این دهستان اقدام شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه اقتصادی, دهستان دلفارد, شهرستان جیرفت, طیف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044225,
author = {محمدجواد مهدی زاده and صبوحی صابونی, محمود and آرامین عسکری},
title = {اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext},
booktitle = {همایش ملی توسعه روستایی},
year = {2012},
location = {رشت, ايران},
keywords = {توسعه اقتصادی، دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت، طیف لیکرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات گردشگرپذیری مناطق روستایی بر توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: دهستان دلفارد، شهرستان جیرفت) Fulltext
%A محمدجواد مهدی زاده
%A صبوحی صابونی, محمود
%A آرامین عسکری
%J همایش ملی توسعه روستایی
%D 2012

[Download]