دانشگاه علوم پزشکی زنجان, Volume (22), No (91), Year (2014-6) , Pages (73-83)

Title : ( ارزیابی مقایسه ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمال - اعتبار فازی )

Authors: Farnaz Sabahi , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های زیاد، بیماری عروق کرونر قلب یکی از علت های اصلی مرگ و میر در اغلب کشورها از جمله ایران است. این مطالعه، توزیع جدید ترکیبی احتمال، اعتبار و فازی را برای بررسی عوامل خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب معرفی می کند. روش بررسی: گروه مطالعاتی در این پژوهش را 73 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان های استان خراسان جنوبی تشکیل می دهند. بعد از شناسایی عوامل خطر به وسیله یک پرسشنامه از جمعی از پزشکان متخصص خواسته شد که نظرات خود را در مورد تاثیر عوامل خطر به صورت بازه عددی بین صفر و ده بیان کنند که حد پایین این بازه معرف کم ترین اهمیت و حد بالا معرف بیشترین اهمیت عامل در ایجاد بیماری است. سپس، با استفاده از این اطلاعات و بر اساس مدل پیشنهادی اعتبار - احتمال فازی عوامل خطرزای بیماری عروق کرونر قلب مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته ها: با ارزیابی عوامل، همبستگی زیادی بین جنس، فشارخون دیاستولی و HDL مشاهده شد. با کاهش فشارخون دیاستولی به اندازه یک واحد کاهش حدود 4 درصد خطر ابتلا در مردان و با افزایش HDL و کاهش وزن تا حد یک واحد کاهش حدود 5.3 درصد در زنان دیده شد. با افزایش سطح HDL بر روی توزیع به دست آمده از شرایط بیماران دیده شد که میزان خطر ابتلا حدود 22 درصد برای زنان و 13.3 درصد برای مردان کاهش می یابد. نتیجه گیری: به نظر می رسد فشارخون در مردان و چربی خون در زنان در مقایسه با سایر عوامل موثرتر باشند. به طوری که یک راه سریع و موثر کاهش خطر ابتلا در مردان کنترل فشار خون دیاستولی و در زنان کنترل دو متغیره HDL و اضافه وزن به دست آمد

Keywords

, احتمال و اعتبار فازی, بیماری کرونری قلبی, کلسترول با دانسیته بالا, فشارخون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044243,
author = {Sabahi, Farnaz and Akbarzadeh Totonchi, Mohammad Reza},
title = {ارزیابی مقایسه ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمال - اعتبار فازی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زنجان},
year = {2014},
volume = {22},
number = {91},
month = {June},
issn = {1606-9366},
pages = {73--83},
numpages = {10},
keywords = {احتمال و اعتبار فازی، بیماری کرونری قلبی، کلسترول با دانسیته بالا، فشارخون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی مقایسه ای عوامل خطرزا در ابتلا به بیماری عروق کرونر قلبی بر اساس مدل احتمال - اعتبار فازی
%A Sabahi, Farnaz
%A Akbarzadeh Totonchi, Mohammad Reza
%J دانشگاه علوم پزشکی زنجان
%@ 1606-9366
%D 2014

[Download]