پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (29), شماره (4), سال (2014-9) , صفحات (1175-1191)

عنوان : ( مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی )

نویسندگان: شهربانو صادقی گورجی , محمد صال مصلحیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله مقایسة ضریب استناد ریاضیات «ام‌سی‌کیو» به‌عنوان ابزار استنادسنجی موضوعی ریاضی با ضریب تأثیر مجلات «جی‌آی‌اف» در دو بخش ضریب تأثیر 2 ساله و 5 ساله است. مقایسة هم‌پوشانی نسبی نشان می دهد که درصد هم‌پوشانی نسبی مجلات فهرست مرجع «آر‌ال‌جی» در مجلات «جی‌سی‌آر» معادل 2/72 درصد است. همچنین، مقایسة میانگین ضریب تأثیر مجلات فهرست «ام‌سی‌کیو» با «جی‌آی‌اف2» و «جی‌آی‌اف5» به دو شکل کلی و دهک بندی‌شده نشان می دهد که میانگین ضریب تأثیر مجلات در فهرست «جی‌آی‌اف2» و «جی‌آی‌اف5» همواره بیشتر از میانگین ضریب تأثیر مجلات فهرست «ام‌سی‌کیو»است. مقایسة ضریب همبستگی کلی و دهک بندی‌شده نیز حاکی از این است که میزان همبستگی کل ضریب تأثیر «ام‌سی‌کیو» با «جی‌آی‌اف2» و «جی‌آی‌اف5» قوی و مستقیم بوده، اما همین شاخص با دهک بندی مجلات تغییر می کند و نشان می دهد که ضریب همبستگی «ام‌سی‌کیو» با «جی‌آی‌اف2» و «جی‌آی‌اف5» در بسیاری از دهک ها به‌طرز محسوسی تغییر کرده و حتی منفی نیز می شود.

کلمات کلیدی

, ضریب تأثیر مجلات, ضریب استناد ریاضیات, استنادسنجی مجلات ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044244,
author = {صادقی گورجی, شهربانو and صال مصلحیان, محمد},
title = {مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2014},
volume = {29},
number = {4},
month = {September},
issn = {2251-8223},
pages = {1175--1191},
numpages = {16},
keywords = {ضریب تأثیر مجلات، ضریب استناد ریاضیات، استنادسنجی مجلات ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه MCQ با JIF2 و JIF5 برای مجلات ریاضی
%A صادقی گورجی, شهربانو
%A صال مصلحیان, محمد
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2014

[Download]