پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (105-114)

عنوان : ( تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی )

نویسندگان: سیدجواد حسینی واشان , ابوالقاسم گلیان , اکبر یقوبفر , محمدرضا نصیری , احمدرضا راجی , پیمان اسماعیلی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی اثرات مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی و روغن های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنی، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی قبل و تحت تنش گرمایی، 792 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه آرین در نه تیمار آزمایشی در 36 پن توزیع شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار با 22 قطعه جوجه در هر واحدآزمایشی بود. این آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی 3×3 شامل سه نوع روغن (روغن سویا، کانولا و پیه حیوانی) و سه سطح تفاله گوجه فرنگی (0، 3 و 5 درصد) اجرا شد. برنامه تنش گرمایی از روز 42-29 ، روزانه به مدت 5 ساعت (34- 32 درجه سانتیگراد) اعمال گردید. در روز 28 و 42 از جوجه ها خون گیری و پاسخ ایمنی ارزیابی شد. نوع روغن یا سطح تفاله گوجه تأثیری بر میانگین وزن بدنی، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، راندمان مصرف انرژی، پروتئین و شاخص تولید و سیستم ایمنی جوجه ها نداشت. روغن کانولا باعث کاهش درصد وزنی کبد و چربی بطنی نسبت به پیه حیوانی قبل از تنش گرمایی شد. در جوجه های تحت تنش گرمایی نیز روغن کانولا و تفاله گوجه باعث بهبود درصد وزنی حال و بورس و کاهش چربی بطنی در مقایسه با پیه حیوانی گردید. روغن کانولا و تفاله گوجه فرنگی در شرایط تنش گرمایی قطر دیافیز و ضخامت دیواره خارجی استخوان درشت نی جوجه ها را بهبود بخشیدند. بنابراین جیره های آزمایشی تأثیری بر عملکرد و سیستم ایمنی نداشت، اما افزودن روغن کانولا و تفاله گوجه فرنگی باعث بهبود وزن طحال و بورس و فرآسنجه های استخوانی و کاهش چربی بطنی گردید.

کلمات کلیدی

, روغن, تفاله گوجه فرنگی, عملکرد, فرآسنجه های استخوانی, ایمنی, تنش گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044249,
author = {سیدجواد حسینی واشان and گلیان, ابوالقاسم and اکبر یقوبفر and نصیری, محمدرضا and راجی, احمدرضا and پیمان اسماعیلی نسب},
title = {تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-3106},
pages = {105--114},
numpages = {9},
keywords = {روغن، تفاله گوجه فرنگی، عملکرد، فرآسنجه های استخوانی، ایمنی، تنش گرمایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
%A سیدجواد حسینی واشان
%A گلیان, ابوالقاسم
%A اکبر یقوبفر
%A نصیری, محمدرضا
%A راجی, احمدرضا
%A پیمان اسماعیلی نسب
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2014

[Download]