پژوهشنامه علوم سیاسی, دوره (9), شماره (2), سال (2014-6) , صفحات (75-100)

عنوان : ( مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی )

نویسندگان: وحید سینائی , محّمد خطیبی قوژدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فردوسی شاهنامه را با هدف احیای هویت ایرانی و ارائه‌ی سامان سیاسی بدیلی سرود که یادآور مجد و عظمت از دست رفته ی ایران باشد. از این رو لایه‌ی درونی یا هسته‌ی مرکزی شاهنامه، که در نهانگاه، کلیت و جامعیت آن نهفته، متضمن اندیشه‌ی سیاسی فردوسی و توضیح حکومت آرمانی وی بر پایه‌ی عناصر پادشاهیِ ایرانشهری است. سیاست در اندیشه‌ی فردوسی معطوف به تدبیر امر دنیا است اما مبنایی قدسی دارد. مفاهیم اصلی آن عبارتند از: یزدان، فرَه ایزدی، خِرد و داد. کارگزاران سیاست که عمل برگزیدن یک خط مشی و اجرای آن را برعهده دارند شامل شهریار، پهلوان و موبد می شوند. اینان با ابتنای بر آن مفاهیم، در پی تحقق سامان سیاسی آرمانی در ایرانشهر هستند. این سامان با قرار دادن یزدان قادر بر فراز کیهان و اعطای قدرت مطلق به شهریار بر روی زمین و تابانیدن فره ایزدی بر وی شکل می گیرد. امّا شهریار برای آن که بتواند همچو یزدان در کیهان بر خرد و داد حکم براند و دادگری کند باید از مشاوره و رای پهلوانان و موبدان بهره جوید. اگر چنین کند فره در وی مستدام و بر سریر قدرت بماند. اما اگر پند دانندگان نشنود فره از او رخت برمی بندد و از سریر قدرت سقوط می کند. به باور فردوسی بازگشت به این سامان سیاسی چاره‌ی بحران هویت ایرانی و رهایی ایران از استیلای بیگانگان است.

کلمات کلیدی

, فردوسی, اندیشه‌ی سیاسی, شاهنامه, مفاهیم, کارگزاران, سامان سیاسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044256,
author = {سینائی, وحید and خطیبی قوژدی, محّمد},
title = {مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی},
journal = {پژوهشنامه علوم سیاسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-790X},
pages = {75--100},
numpages = {25},
keywords = {فردوسی، اندیشه‌ی سیاسی، شاهنامه، مفاهیم، کارگزاران، سامان سیاسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفاهیم، کارگزاران و سامان سیاسی در شاهنامه‌ی فردوسی
%A سینائی, وحید
%A خطیبی قوژدی, محّمد
%J پژوهشنامه علوم سیاسی
%@ 1735-790X
%D 2014

[Download]