پژوهش های تولید گیاهی, دوره (23), شماره (3), سال (2017-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: حسن فرهادی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید، چهار توده بومی شنبلیله (اصفهان، آمل، همدان، یاسوج) و چهار سطح شوری (180، 120، 60، 0 میلی مولار کلرید سدیم) بود. نتایج نشان داد که اثر توده، سالیسیلیک اسید و شوری بر صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل توده و سالیسیلیک اسید به جزء طول ساقه چه و اثر متقابل توده × شوری و شوری × سالیسیلیک اسید به جز نسبت وزن ریشه چه به ساقه چه بر بقیه صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. ولی اثرات متقابل توده × سالیسیلیک اسید × شوری بر هیچ یک از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود. با افزایش تنش شوری، کلیه صفات مورد مطالعه کاهش معنی داری نشان داد. در شرایط عدم وجود تنش شوری، کاربرد سالیسیلیک اسید تأثیر معنی داری بر افزایش صفات مورد بررسی نداشت ولی در تیمارهای تحت تنش شوری تأثیر مثبت بر جوانه زنی داشت و سبب افزایش جوانه زنی گردید. به طور کلی، در بین چهار توده شنبلیله مورد مطالعه، توده های اصفهان و آمل تحمل نسبتاً بیشتری به شوری در شرایط پیش تیمار و عدم پیش تیمار با سالیسیلیک اسید در بیشتر صفات اندازه گیری شده نشان دادند.

کلمات کلیدی

, شنبلیله, تنش شوری, اسید سالیسیلیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044259,
author = {فرهادی, حسن and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوری},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {3},
month = {March},
issn = {2322-2050},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {شنبلیله، تنش شوری، اسید سالیسیلیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوری
%A فرهادی, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2017

[Download]