ولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-11-10

عنوان : ( اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده )

نویسندگان: علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی , فتانه نیک بخش نوسر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر این مطالعه به بررسی تغییرات مازاد مصرف‌کننده، مازاد تولیدکننده و رفاه کل جامعه در اثر اعمال سیاست پرداخت یارانه برای حمایت از تولیدکننده از جانب دولت پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده در بازار خرده‌فروشی بعد از اعمال سیاست دولت (پردخت یارانه) نسبت به قبل از اجرای سیاست، به ترتیب به مقادیر 16 و 202 میلیارد تومان کاهش و افزایش یافته است و به موازات افزایش در مازاد مصرف‌کننده، مقدار رفاه کل جامعه نیز از مقدار 60 میلیارد به 156 میلیارد ریال افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, برنج, بازار خرده‌فروشی, مازاد تولیدکننده, مازاد مصرف‌کننده, رفاه جامعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044264,
author = {علیرضا سرگزی and صبوحی صابونی, محمود and فتانه نیک بخش نوسر},
title = {اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده},
booktitle = {ولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {برنج، بازار خرده‌فروشی، مازاد تولیدکننده، مازاد مصرف‌کننده، رفاه جامعه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اجرای سیاست پرداخت سوبسید (تغییر جبرانی از سوی دولت) در بازار خرده‌فروشی برنج در حمایت از تولیدکننده
%A علیرضا سرگزی
%A صبوحی صابونی, محمود
%A فتانه نیک بخش نوسر
%J ولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]