پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (5), شماره (10), سال (2016-6) , صفحات (205-220)

عنوان : ( ارزیابی کارآمدی پژوهشگر گوگل در بازیابی اطلاعات نویسندگان )

نویسندگان: شهربانو صادقی گورجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی قابلیت و توانایی موتور جستجوی گوگل پژوهشگر در بازیابی اطلاعات و انتشارات نویسندگان پراستناد براساس هر نوع نگارش نام است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایشی-توصیفی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه نمونه شامل 10 نویسنده پراستناد غیر ایرانی از 5 رشته علمی بود که از طریق نمونه گیری غیر-احتمالی از سایت "این-سایت" انتخاب شدند. نتایج بازیابی انواع نگارش های نام هر نویسنده در گوگل پژوهشگر با سیاهه وارسی فهرست انتشارات وی مطابقت داده شد. برای هر نویسنده بر مبنای نگارش های مختلف نام به همراه استفاده از عملگر OR و محدودسازی با موضوع 12 متغیر جستجو در نظر گرفته شد که در این پژوهش از آنها به عنوان متغیر یاد می شود. یافته ها: نتایج میانگین ضریب بازیافت 12 متغیر (متغیر های به کاررفته در جستجو) برای 10 نویسنده نشان داد که تنها در 4 مورد ضریب بازیافت بالاتر از سطح متوسط و در تمام متغیرها ضریب دقت پایین تر از سطح متوسط است. اولویت بندی میانگین ضریب بازیافت و دقت متغیرها با آزمون فریدمن نشان داد که هیچ متغیری در خصوص بازیافت و دقت بر دیگر متغیرها برتری ندارد. نتایج آزمون tاستودنت مستقل برای سنجش ارتباط میان متغیرهای 1-6 (نگارش های مختلف نام بدون محدودسازی با موضوع) و 7-12 (نگارش های مختلف نام با محدودسازی موضوعی) نشان داد که درمورد بازیافت میان این دو دسته متغیر تفاوتی وجود ندارد اما ضریب دقت در متغیرهای 1-6 (بدون محدودسازی نام با موضوع) بالاتر از ترکیب و محدودسازی نام با موضوع است. به طور کلی نتایج حاصل، حاکی از آن بود که گوگل پژوهشگر در بازیابی نگارش های مختلف نام نویسندگان معمولا به طور مطلوب عمل نمی کند.

کلمات کلیدی

, گوگل پژوهشگر, نویسندگان پراستناد, بازیابی اطلاعات, نام های نویسندگان, نگارش های مختلف نام نویسندگان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044266,
author = {صادقی گورجی, شهربانو},
title = {ارزیابی کارآمدی پژوهشگر گوگل در بازیابی اطلاعات نویسندگان},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {10},
month = {June},
issn = {2251-6344},
pages = {205--220},
numpages = {15},
keywords = {گوگل پژوهشگر، نویسندگان پراستناد، بازیابی اطلاعات، نام های نویسندگان، نگارش های مختلف نام نویسندگان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارآمدی پژوهشگر گوگل در بازیابی اطلاعات نویسندگان
%A صادقی گورجی, شهربانو
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ 2251-6344
%D 2016

[Download]