http://www.civilica.com/Paper-NCWMSWRM05-NCWMSWRM05_247.html , 2012-01-30

عنوان : ( برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی )

نویسندگان: ندا اسدفلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت منابع آب بخشی از برنامه ریزی توسعه کشورها تلقی می شود و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب دردسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا می نماید. فعالیت کشاورزی به علتارتباط مستقیم با اقلیم، به شدت از تنش های آبی تأثیر می پذیرد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش آزمایشات انتخابی، ارزش نهاده آب و میزان تمایل به پرداخت کشاورزان منطقه دشت بیضا در سه گروه کشاورزان دارای زمین کمتر از 5، بین5 تا 10 و بیشتر از 10 هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان منطقه بیضا جهت جلوگیری از محدودیت های مطرح شده در مدل انتخابی، بین 10 تا 15 درصد آب بهای پرداختی آنان می باشد. بر اساس نظرات کشاورزان، اعمال محدودیت، باعث توزیع عادلانه و بهینه منابع آبی در سطح منطقه خواهد شد

کلمات کلیدی

, آب, تمایل به پرداخت, خشکسالی, مدلسازی انتخابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044267,
author = {ندا اسدفلسفی زاده and صبوحی صابونی, محمود},
title = {برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی},
booktitle = {http://www.civilica.com/Paper-NCWMSWRM05-NCWMSWRM05_247.html},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آب، تمایل به پرداخت، خشکسالی، مدلسازی انتخابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ارزش آب از دیدگاه کشاورزان جهت کاهش محدودیتها در زمان خشکسالی
%A ندا اسدفلسفی زاده
%A صبوحی صابونی, محمود
%J http://www.civilica.com/Paper-NCWMSWRM05-NCWMSWRM05_247.html
%D 2012

[Download]