اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک , 2012-05-16

عنوان : ( برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط )

نویسندگان: محمدجواد مهدیزاده , محمود صبوحی صابونی , مهلا افشارپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد جمعیت و گسترش علوم و فنون، باعث شده است که برداشت بیرویه از منابع طبیعی باعث به مخاطره انداختن محیطزیست منجر گردد. بنابراین دل نگرانی برای محیطزیست و طبیعت مرتبا در حال افزایش است، پس حفظ و حراست از این عرصه خاکی وظیفه همه ملتها و کشورها باید تلقی گردد؛ زیرا صیانت از این مواهب موجب همبستگی بینالمللی کشورها و ضامن توسعه پایدار و برخورداری همه انسانها از محیطزیست سالم خواهد شد. محیطزیست تضمینکننده حیات رو به رشد نسل کنونی و نسلهای آینده است و باید با ایجاد بستر واقعی برای بقا و تعالی آن همواره به عنوان پیونددهنده صلح و دوستی مورد احترام قرار گیرد و تعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از این محیط نیز که شعار توسعه پایدار است، به جای توسعه نامتعادل جایگزین شود. این مطالعه به تعیین ارزش حفاطتی مجموعه پردیسان قائم (پارک جنگلی قائم) شهرستان کرمان و اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این مجموعه تفریحی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط میپردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه با 132 بازدید کننده از مجموعه پردیسان قائم جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که 95.45 درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از مجموعه پردیسان قائم مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت افراد 12240 ریال بدست آمده است. همچنین ارزش حفاظتی سالانه مجموعه پردیسان قائم 5202000000 ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارکهای جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته میتواند برنامهریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامهریزی حفاظت و بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد

کلمات کلیدی

, ارزش حفاظتی, ارزشگذاری مشروط, پردیسان قائم,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044268,
author = {محمدجواد مهدیزاده and صبوحی صابونی, محمود and مهلا افشارپور},
title = {برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط},
booktitle = {اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {ارزش حفاظتی، ارزشگذاری مشروط، پردیسان قائم، کرمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد ارزش حفاظتی مجموعه پردیسان قائم کرمان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
%A محمدجواد مهدیزاده
%A صبوحی صابونی, محمود
%A مهلا افشارپور
%J اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
%D 2012

[Download]