طب جانباز, دوره (6), شماره (21), سال (2013-10) , صفحات (60-68)

عنوان : ( تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان )

نویسندگان: سمیه عسکریان , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , محمدحسن حسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: هماهنگی روش های مقابله ی فشار روانی با فرهنگ دینی و اجتماعی افراد اثربخشی آنها را بیشتر خواهد کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی تعداد 70 نفر از همسران جانبازان بودند که فرزندانشان در مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه 5 مشهد در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس است، بدین صورت که پرسشنامه تاب آوری کانر-دیویدسون و هوش هیجانی بار- آن در دو مؤلفه توسط همه 70 نفر تکمیل شد، توسط همه شرکت کنندگان تکمیل شد، سپس 30 نفر که پایین ترین نمره را کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه آموزش مهارت های مقابله دینی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج: تحلیل کوواریانس در سطح 01.0 معنادار است و نشان دهنده اثربخشی آموزش است. بر هر سه متغییر در همسران جانبازان اثر بخش بوده است. همچنین اجرای آزمون همبستگی رابطه معناداری را بین متغیرها نشان داد. بحث: با توجه به نتایج این پژوهش؛ آموزش مهارت های مقابله دینی می تواند در ارتقای سطح سازگاری و توانمندسازی آنها در مقابله با مشکلات مؤثر باشد بنابراین آموزش راهبردهای مقابله دینی جهت افزایش تاب آوری، انطباق پذیری و و مدیریت فشار روانی برای همسران جانبازان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, مقابله دینی تاب آوری, انطباق پذیری, مدیریت فشار روانی, همسران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044270,
author = {سمیه عسکریان and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and محمدحسن حسن زاده},
title = {تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان},
journal = {طب جانباز},
year = {2013},
volume = {6},
number = {21},
month = {October},
issn = {2008-2622},
pages = {60--68},
numpages = {8},
keywords = {مقابله دینی تاب آوری، انطباق پذیری، مدیریت فشار روانی، همسران جانبازان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان
%A سمیه عسکریان
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A محمدحسن حسن زاده
%J طب جانباز
%@ 2008-2622
%D 2013

[Download]