اقتصاد کشاورزی, دوره (8), سال (2014-11) , صفحات (157-174)

عنوان : ( نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , شجاعت زارع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب می باشد . این مطالعه به بررسی قوانین مصوب طی سال های گذشته پرداخته و کفایت آنها را در صیانت از منابع آب مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج مطالعه ضرورت بازنگری در قوانین و ایجاد شرایط مناسب جهت اجرای آنها را مورد تاکید قرار داده است.

کلمات کلیدی

, مجلس شورای اسلامی, منابع آب, چاههای غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044272,
author = {صبوحی صابونی, محمود and شجاعت زارع},
title = {نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {8},
month = {November},
issn = {2008-5524},
pages = {157--174},
numpages = {17},
keywords = {مجلس شورای اسلامی، منابع آب، چاههای غیر مجاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی بر تحولات، چالش‌ها و قوانین حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی در ایران
%A صبوحی صابونی, محمود
%A شجاعت زارع
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]