نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی , 2014-10-15

عنوان : ( بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio) )

نویسندگان: کیمیا نوریان , حسن باغیشنی , داور شاهسونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به افزایش بهره برداری از صنعت ماهی گیری و ماهیان به عنوان یک منبع سالم و ارزان پروتئینی و نیز با توجه به انتشار گسترده سرب و امکان ورود آن به زنجیره غذایی انسان از طریق ماهیان، در تحقیق حاضر اثرات مسمومیت با سرب بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو و پارامترهای بیوشیمیایی خون در ماهی کپور معمولی و اثرات محافظتی آسکوربیک اسید به عنوان ترکیبی مفید با منشأ طبیعی در درمان مسمومیت با سرب و کاهش تجمع آن در خون ماهی کپور مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ها: ماهیان به صورت تصادفی به سه گروه 30 تایی تقسیم شدند. گروه یک به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و گروه دو استات سرب ( 5 500 ) را دریافت کرد. در پایان دوره آزمایش ( 15 mg/kg feed) C 15 روز) دریافت نمود. گروه سه علاوه بر سرب، ویتامین ،mg/L 283 انجام / روز)، خون گیری از تمام گرو هها صورت گرفت. اندازه گیری فلز سرب در خون ماهی به روش جذب اتمی و در طول موج 3 (FRAP) شد. مالون دی آلدهید به عنوان شاخص آسیب اکسیداتیو مورد ارزیابی قرار گرفت و تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و LDH ،GGT ،ALP ،ALT ،AST انجام شد. فعالیت آنزیم های FRAP از طریق انداز هگیری قدرت احیاکنندگی پلاسما توسط روش سایر پارامترهای خون از جمله گلوکز، آلبومین، پروتئین تام، کلسترول، تریگلیسیرید، اوره، کراتینین و اوریک اسید با کی تهای تولید شرکت پارس آزمون اندازه گیری شدند. یافته ها: و در گروه سه، کاهش غیر معنی دار در مقایسه با گروه دو (P< میزان سرب خون گروه دو افزایش معنی دار نسبت به گروه شاهد ( 0.05 گروه دو افزایش ALT داشت. افزایش معنی دار مالون دی آلدهید پلاسما در گروه دو نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید. میزان به دنبال تجویز آسکوربیک اسید بین گروه سه و دو دارای اختلاف ALT معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. کاهش میزان معنی دار بود. میزان اوره، اوریک اسید و کراتینین در گروه دو نسبت به گروه کنترل روند افزایشی نشان داد. افزایش میزان کراتینین در مقایسه با گروه کنترل و کاهش آن در گروه سه نسبت به گروه دو معن یدار بود. سایر پارامترهای اندازه گیری شده تغییر معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: آسکوربیک اسید می تواند تا حدودی اثر تعدیل کنندگی بر تغییرات بیوشیمیایی ناشی از مسمومیت با سرب داشته باشد و م یتوان آن را به عنوان گزینه نسبتا مناسب در رهیافت درمانی مسمومیت با سرب در ماهیان پیشنهاد کرد، اگرچه تأیید این امر مستلزم تحقیقات بیشتر است.

کلمات کلیدی

, مسمومیت با سرب, آسکوربیک اسید, آسیب اکسیداتیو, پارامترهای بیوشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044276,
author = {نوریان, کیمیا and باغیشنی, حسن and شاهسونی, داور},
title = {بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio)},
booktitle = {نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسمومیت با سرب، آسکوربیک اسید، آسیب اکسیداتیو، پارامترهای بیوشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر حفاظتی آسکوربیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در ماهی کپور(Cyprinuscarpio)
%A نوریان, کیمیا
%A باغیشنی, حسن
%A شاهسونی, داور
%J نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی
%D 2014

[Download]