نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی , 2014-10-15

عنوان : ( اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری )

نویسندگان: مریم لطفی قهرمانلو , حسن باغیشنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: سرب یک فلز سمی می باشد که از طریق دستگاه گوارش یا تنفس وارد بدن می شود و موجب طیف وسیعی از آسی بهای بافتی به ویژه در بافت های حیاتی مانند کبد، کلیه، مغز و سیستم خون ساز می گردد. میزان برخی ترکیبات چلاته کننده که در درمان مسمومیت با سرب استفاده می شوند ممکن است عوارض جانبی متعددی به خصوص در موارد مصرف طولانی مدت داشته باشند. در تحقیق حاضر تاثیر کافئیک اسید (یک ترکیب فنولی با منشا گیاهی) بر میزان تجمع سرب و نیز برخی فراسنجه ه ای آسیب اکسیداتیو به دنبال مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری مورد ارزیابی قرار گرفته است. مواد و روشها: تعداد 28 سر موش سوری نر بالغ به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی تقسیم شدند. طول دوره مطالعه تجربی 18 روز بود . گروه 1 به استات سرب در آب آشامیدنی ، ppm عنوان شاهد در نظر گرفته شد و آب آشامیدنی معمولی و جیره پایه، گروه 2 به میزان 1000 60 ، گروه 4 در طول مطالعه تجربی به میزان mg/KgBW کافئیک اسید به میزان ،(ppm گروه 3 علاوه بر استات سرب (به میزان 1000 60 کافئیک اسید دریافت نمودند. میزان سرب در خون و بافت کبد و کلیه با روش جذب اتمی اندازه گیری شد . مقادیر BW mg/Kg Ferric reducing  FRAP) برخی فراسنجه های مرتبط با استرس اکسیداتیو شامل مالو ندی آلدهید، گروه های کربونیل پروتئین و با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شدند. (antioxidant powder یافتهها: در گروه 3، میزان سرب در .(P< میزان سرب در خون، کبد و کلیه در گروه 2 افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل داشت ( 0.05 در کبد و کلیه بین هیچ ی ک از FRAP خون، کلیه و کبد، کاهش معنی داری در مقایسه با گروه 2 نشان داد. میزان مالون دی آلدهید و گروه ها اختلاف معن یداری نشان نداد. در ارزیابی میزان اکسیداسیون پروتئین بر اساس سنجش گروه های کربونیل در کبد، گروه 3 افزایش معن یداری نسبت به گروه کنترل نشان داد ولی بین سایر گروه ها اختلاف معنی داری مشاهده نشد و در کلیه نیز، هی چ کدام از گروه ها اختلاف معنی داری نشان ندادند. نتیجهگیری: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که کافئیک اسید در کاهش تجمع سرب در خون، بافت کبد و کلیه تاثیرگذار است. نتایج حاصل ممکن است در کمک به پیشگیری و درمان مسمومیت با سرب مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مسمومیت با سرب, کافئیک اسید, آسیب اکسیداتیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044277,
author = {لطفی قهرمانلو, مریم and باغیشنی, حسن},
title = {اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری},
booktitle = {نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مسمومیت با سرب، کافئیک اسید، آسیب اکسیداتیو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محفاظتی کافئیک اسید در مسمومیت تجربی با سرب در موش سوری
%A لطفی قهرمانلو, مریم
%A باغیشنی, حسن
%J نخستین همایش ملی سم شناسی و مسمومیت های دامی
%D 2014

[Download]