پژوهش های روانشناسی اجتماعی, دوره (4), شماره (13), سال (2014-4) , صفحات (47-60)

عنوان : ( پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سیده هدی هاشمی چهنوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصادفات ترافیکی از عوامل اصلی مرگ و میر است. رفتار رانندگی با سرعت/سبقت غیرمجاز عاملی مهم در بروز تصادفات است. از عامل های موثر بر رفتارهای رانندگی ایمن یکی توانائی شناختی درک خطرات ترافیکی است و دیگری ویژگی های شناختی-اجتماعی از جمله نگرش و انگیزه است. هدف اول پژوهش حاضر بررسی قدرت پیش بین کنندگی توانائی درک خطرات ترافیکی و نگرش برای انگیزه رانندگی با سرعت غیرمجاز است. هدف دوم بررسی قدرت پیش بین کنندگی توانائی درک خطرات رانندگی، نگرش و انگیزه برای بروز رفتارهای پرخطر رانندگی است. 100 راننده به 4 پرسشنامه شامل ویژگی های شخصی، درک خطرات ترافیکی، نگرش و انگیزه نسبت به رانندگی با سرعت و سبقت غیرمجاز بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتارهای پرخطر رانندگی پاسخ دادند. یافته ها نشان داد بعد از کنترل سن و جنسیت، هر سه مولفه نگرشی شامل پیامد رفتاری، هنجار ذهنی و ادراک کنترل رفتاری توانستند انگیزه رانندگی با سرعت/سبقت غیرمجاز را پیش بینی کنند. همچنین در پیش بینی رفتار پرخطر رانندگی، مولفه پیامد رفتاری معنادار بود. برای نتیجه گیری پیامد رفتاری و هنجار ذهنی و ادراک کنترل رفتاری موجب افزایش انگیزه رانندگی با سرعت غیر مجاز می شود. اما تنها مولفه نگرش نسبت به پیامد رفتار رانندگی با سرعت غیر مجاز قادر به تبیین رفتار پر خطر رانندگی بود. توانائی درک خطر نسبت به نگرش و انگیزه از اهمیت کمتری برخورداربود. توجه به نگرش های افراد نسبت به رانندگی با سرعت/سبقت غیرمجاز و ویژگی های روانشناختی که منجر به افزایش انگیزه رانندگی با سرعت/سبقت غیرمجاز می شود برای پیشگیری از رانندگی با سرعت/سبقت غیرمجاز الزامی است.

کلمات کلیدی

, ترافیک, رفتار رانندگی, ارزیابی خطر, سبقت غیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1044279,
author = {طبیبی, زهرا and هاشمی چهنوئی, سیده هدی},
title = {پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز},
journal = {پژوهش های روانشناسی اجتماعی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {2251-8002},
pages = {47--60},
numpages = {13},
keywords = {ترافیک، رفتار رانندگی، ارزیابی خطر، سبقت غیر مجاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش آیندهای رفتارهای پرخطر رانندگی: ادراک خطرات ترافیکی، انگیزه و نگرش نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز
%A طبیبی, زهرا
%A هاشمی چهنوئی, سیده هدی
%J پژوهش های روانشناسی اجتماعی
%@ 2251-8002
%D 2014

[Download]