ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی , 2014-11-12

عنوان : ( روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی )

نویسندگان: حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله به پرسش های زیرپاسخ داده شده است:میزان رفتار ناهنجار ترافیکی رانندگان به صورت عدم تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک درمشهد چقدر است؟ مهمترین دلایل رانندگان برای عدم تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک چیست؟ از کدام آموزه های دینی اسلامی برای آموزش فرهنگ ترافیک وتغییردر رفتار ناهنجار ترافیکی شهروندان می توان استفاده نمود؟ روش تحقیق پیمایشی وهدف آن توصیفی ، تحلیلی وکاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان وسایل نقلیه عمومی وخصوصی و ساکنان شهر مشهد وزایران بوده است. حجم نمونه معادل 400 نفربود که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم ،خوشه ای وتصادفی سیستماتیک در مناطق مختلف شهرمشهد انتخاب شدند. برای برقراری پیوند بین آموزه های دینی با دلایل رفتار ناهنجار ترافیک، ازمنابع دینی اسلام شامل قرآن کریم، احادیث پیشوایان دینی واحکام فقهی استفاده شد که بالغ بر70 نوع آموزه دینی می باشد. نتایج نشان داد که میزان رفتار ناهنجار ترافیکی رانندگان به صورت عدم تبعیت ازمقررات دراولویت اول حداکثر72.7درصد (تابلوسرعت ممنوع)است.مهمترین دلایل رانندگان برای عدم تبعیت ازمقررات دراولویت اول حداکثر 73درصد (داشتن عجله در رانندگی)است.مناسب ترین روش ها برای آموزش فرهنگ ترافیک و تغییردر رفتار ناهنجار ترافیکی ازدید شهروندان دراولویت اول حداکثر91.6درصد (گزارش تلویزیونی حوادث ترافیک) است.محقق پیشنهاد نمود که برای فرهنگ سازی و تغییر در نگرش ها و رفتار ناهنجار ترافیکی شهروندان ، از آموزه های اسلامی توسط مبلغان دینی درمحافل مختلف و با استفاده از رسانه های مختلف که رانندگان ترجیح داده اند، استفاده شود تا پیوند نزدیکتری بین نتایج تحقیق و آموزه های اسلامی برقرار شود واثرات مثبت بیشتری از تبلیغات دینی در حوزه ترافیک درجامعه دیده شود

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: روش های آموزش, فرهنگ ترافیک, آموزه های اسلامی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1044280,
author = {بهروان, حسین},
title = {روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلید واژه ها: روش های آموزش، فرهنگ ترافیک، آموزه های اسلامی،مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید برآموزه های اسلامی
%A بهروان, حسین
%J ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
%D 2014

[Download]